Евродепутат от БСП с идеи за справедлив преход за работниците и самоосигуряващите се

Евродепутат от БСП с идеи за справедлив преход за работниците и самоосигуряващите се

Искаше ми се  обх­ватът и механиз­мът на дейс­т­вие на Фонда за справед­лив преход да се обсъжда и приема в нор­мална обс­тановка, на база на реал­ните цифри за със­тоянието на икономиката след като отмине здрав­ната криза. Явно обаче, волята на мнозин­с­т­вото е друга.“, заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов по време на заседание на Комисията по околна среда. Комисията обсъди док­лад по Фонда за справед­лив преход, пред­с­тавен през януари от Европейс­ката комисия като един от основ­ните инс­т­рументи, с който държавите-членки ще бъдат под­помог­нати, за да успеят да пос­тиг­нат неут­рална по отношение на климата икономика до 2050 г. Като док­лад­чик от страна на социалис­тите в Комисията по тран­с­порт и туризъм, Витанов внесе три важни пред­ложения със силно изразен социален харак­тер. Пър­вото е осигуряване на справед­лив преход за работ­ниците, но и за самоосигуряващите се лица. „От решаващо значение е да се инвес­тира в човеш­кия капитал с политики за подоб­ряване на мобил­ността на работ­ната ръка, за да се избег­нат високите нива на без­работица в най-засегнатите региони. Ето защо пред­ложих да се включи под­к­репата за доходите и суб­сидии за мобил­ност на работ­ници, които трябва да се премес­тят на нова работа в друго населено място. Считам, че в обх­вата на Фонда трябва да бъде включена под­к­репа към самоосигуряващите се лица, защото те са най-уязвими и плащат най-тежка социална цена от големите струк­турни промени от промяната на икономичес­кия модел.“, под­черта Витанов. Въвеж­дане на нов източ­ник на приходи за бюджета на ЕС под фор­мата нап­ример на т.н. въг­лероден граничен данък за трети страни, които пред­лагат на вът­реш­ния пазар стоки и изделия неот­говарящи на екологични стан­дарти на ЕС бе второто му пред­ложение. „Това е начинът да се съз­даде под­ходяща финан­сова рамка за Фонда и да се осигурят рав­нопос­тавени условия за европейс­ката промиш­леност и допъл­нителни сред­с­тва за финан­сиране на политиките, ограничаващи емисиите.“, аргумен­тира пред­ложението си евродепутатът. Третото решение е осигуряване на плавен преход и сигур­ност на дос­тав­ките на енер­гия. „Не всички дър­жави раз­полагат с дос­татъчно вятър, слънце и вода, за да произ­веж­дат дос­татъчно възоб­новяемата енер­гия. Ето защо, трябва да гаран­тираме, че природ­ният газ може да се изпол­зва за преход­ния период до 2050 г. като енер­гиен източ­ник, но при определени условия: инвес­тиции за модер­низиране и замяна на същес­т­вуваща високоемисионна инф­рас­т­рук­тура. Въг­лищ­ните цен­т­рали могат да се прес­т­рук­турират в работещи с природен газ, като първа стъпка в рам­ките на прехода. Ролята на природ­ния газ, като преходно гориво в енер­гий­ния микс в близко бъдеще е от ключово значение, докато бъдат раз­работени дос­тъпни алтер­нативни тех­нологии.“, добави Витанов.