МВР помогна на 92 деца на загинали и ранени полицаи

МВР помогна на 92 деца на загинали и ранени полицаи

Под­помаганите от благот­ворител­ната кам­пания на минис­тер­с­т­вото 92 деца получиха по 300 лв. по случай пролет­ните праз­ници. На седем от тях, завър­ш­ващи сред­ното си образование, бяха преведени и по 700 лв., съобщи „Дарик радио”. Сред­с­т­вата са наб­рани в рам­ките на Национал­ната благот­ворителна кам­пания за под­помагане на децата на загиналите и пос­т­радалите при изпъл­нение на служеб­ните задъл­жения служители от сис­темата на МВР. По 300 лв. получиха всички 92 деца, под­помагани от инициативата към днешна дата. Финан­совата помощ по повод пролет­ните праз­ници стана въз­можна благодарение на всички дарители, които са опора в ежед­невието на децата, споделящи обща съдба. Традиция е всяка година част от наб­раните сред­с­тва да бъдат заделени за децата от кам­панията, които завър­ш­ват сред­ното си образование. През тази година на седем зрелос­т­ници – момичета и мом­чета от градовете Велико Тър­ново, Кър­джали, Кюс­тен­дил, Раз­г­рад, Смолян, София и Стара Загора — бяха преведени по 700 лв. Благороден жест в дни на изпитания нап­рави служител на Второ РУСДВР към децата на своите колеги, жер­т­вали себе си в името на служеб­ния дълг. Полицаят, работещ на първа линия в условията на извън­редно положение, дари за кам­панията на МВР индивидуал­ната си наг­рада в раз­мер на 650 лв., осигурена от правител­с­т­вото. Сред­с­т­вата се набират целогодишно чрез изп­ращане на sms на номер 1866 за абонатите на А1, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаж­дане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на крат­кото съоб­щение е 1 лв. , а на гласовото обаж­дане — 0.99 лв. Сред­с­тва могат да се прeвеж­дат и по един­ната бан­кова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Бъл­гар­ска Народна Банка, Цен­т­рално управ­ление. Нат­рупаните суми се раз­п­ределят между семейс­т­вата на пос­т­радали и загинали по време на изпъл­нение на служеб­ните задъл­жения служители от сис­темата на МВР.