Д-р Иван Маджаров: Стимулите за медиците трябваше да бъдат масови, големи и значителни

Д-р Иван Маджаров: Стимулите за медиците трябваше да бъдат масови, големи и значителни

Независимо дали приходите на Касата ще са в рам­ките на планираните или не, е задъл­жително дър­жавата да отдели от сред­с­т­вата, които е пред­видила за епидемията, било то от този 10-милиарден дълг, който ще се тегли, било от други източ­ници, за лечеб­ните заведения. Не може да прех­върли цялата тежест върху Здрав­ната каса, каза пред­седателят на БЛС д-р Иван Маджаров пред БНР. НЗОК е касата на здрав­ноосигурените пациенти, тя не е за борба с епидемии и не е редно всички раз­ходи по лечение и на неосигурени пациенти, раз­ходи по нови изс­лед­вания, изцяло да лежат на гърба на Здрав­ноосигурител­ната каса, защото това ще лиши бъл­гар­с­ките граж­дани от много други важни дей­ности, предуп­реди д-р Маджаров. Приемаме да се плащат допъл­нителни изс­лед­вания, приемаме да се плащат PCR-тестовете от Касата, но никъде не се упоменава, че това е допъл­нителен раз­ход, който не е пред­виден в нито едно перо от бюджета на НЗОК, допълни още той. Той под­черта, че бюджетът на НЗОК е бил раз­п­ределен за съв­сем други дей­ности, при положение, че досега те са били недофинан­сирани. По думите му не е корек­тно, когато дър­жавата трябва да се справи с такава епидемия, да хвърли целия раз­ход и цялата тежест върху Здрав­ноосигурител­ната каса и да се оставят после други пациенти с по-малки въз­мож­ности за лечение и диаг­нос­тика. Дър­жавата трябва да поеме своята роля, за да не се окаже есента, че много по-малко хора са получили своята диаг­нос­тика с ПЕТ-скенер или ЯМР или са били оперирани, защото няма пари, отсече д-р Маджаров. Той комен­тира и допъл­нител­ните сред­с­тва, които получават медиците за борба с коронавируса. Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз предуп­реди още в началото, че обявените 1000 лева за медиците на първа линия без ясни критерии, ще доведат по-скоро до раз­деление, откол­кото да стимулират. Така и се оказа. Дори не искам да комен­тирам тези сред­с­тва, защото те се раз­п­ределяха по начини, които са обидни дори и за самите звена, в които работят колегите, каза д-р Маджаров. Стимулите за лекарите и за медицин­с­ките сес­три тряб­ваше да бъдат масови, големи и значителни. Особено за тези, които не знаят какво се случва, когато не знаят кой влиза в кабинета им и зас­тава срещу тях. Това включва всички кабинети на общоп­рак­тикуващите лекари, кабинети в ДКЦ-та, всички приемни отделения, всички спешни отделения, специалис­тите в РЗИ, които ходят да взимат проби и да каран­тинират. Или няма да се обявява, щом няма пари, или след като се обявява, че ще бъдат стимулирани лекарите и сес­т­рите, да се нап­рави по начин, който да не допуска раз­деление, каза д-р Маджаров.