Без конкретни решения на коалиционния съвет в МС

Коалиционен съвет на управ­ляващата коалиция се проведе в Минис­тер­ски съвет, на който лидерите на пар­тиите в коалицията са обсъдили необ­ходимостта от допъл­нителни мерки. По инфор­мация на БНР съветът е прик­лючил без пос­тиг­нати кон­к­ретни решения. Очаква се коалицион­ният съвет да се събере отново след велик­ден­с­ките праз­ници във втор­ник. От ВМРО се обявиха вчера за допъл­нителни стимули в сферата на туризма, като пред­ложиха ваучери за почивка в Бъл­гария, както и намаляване на ДДС на храните, за прецизиране на мер­ките за под­помагане на самот­ните родители и за включ­ване на заетите в сел­с­кото стопан­с­тво в мяр­ката 60/40. Те се обявиха и против зат­варянето на пазарите. ГЕРБ след­ват прин­ципна позиция против раз­лични ставки на ДДС, припомня радиото. Очаква се да се съг­ласят за отварянето на пазарите след Велик­ден при строго спаз­ване на противоепидемич­ните мерки.