Планът на БСП: 9% ДДС за храни и лекарства, 725 лева за най-засегнатите от кризата

Планът на БСП: 9% ДДС за храни и лекарства, 725 лева за най-засегнатите от кризата

Внасяме предложение за комисия за контрол на изхарчените за борба с коронавируса пари, заяви лидерката на партията Корнелия Нинова

Внасяме проект на решение за Временна комисия за раз­ходите за бор­бата с COVID-19 и мерки за хората, за икономически рас­теж и повишаване на пот­реб­лението.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на „Позитано” 20. Тя обясни, че  при обсъж­дането са пос­тавени три цели–  това да бъдат мерки, които са ориен­тиерани към грижа за най-засегнатите от кризата хора. Дър­жавата да под­к­репи  онези сек­тори в икономиката, които могат да генерират увеличаване на ръста на БВП и раз­витие на икономиката, както и мерки за повишаване на пот­реб­лението като основен стълб за ръст в икономичес­кия рас­теж.

По отношение на онези групи хора, които останаха без доходи и без никаква помощ, внасяме пред­ложение за една минимална зап­лата заедно с осигуров­ките за сметка на дър­жавата за хора, които загубиха работа, не са обх­ванати от бюрата по труда или са в неп­латен отпуск, за да гледат децата си. Това е 725 лв на човек.”, обяви Нинова.

 По отношение на стимулите за  най-важните икономически  сек­тори– строител­с­т­вото, туризма и земеделието, Кор­нелия Нинова посочи, че БСП пред­лага 30 млн. без­въз­мез­дна помощ за дреб­ните земедел­ски произ­водители. Пред­седателят на БСП комен­тира, че това са стимули за произ­вод­с­тво, както и  от срещите, които е провела пос­лед­ните дни се  вижда, че земедел­с­ките произ­водители имат проб­леми с реализацията на продук­цията. Тя изтъкна, че мер­ките, които бяха обсъж­дани, а именно — да им се осигури излагане на продук­тите в тър­гов­с­ките вериги, не са проработили и ги зат­руд­няват, като е невъз­можно всеки малък земедел­ски произ­водител да отиде и да се договаря с тър­гов­с­ките вериги: „Затова пред­лагаме дър­жавен механизъм за изкупуване на тази продук­ция и дър­жавата да бъде тази, която раз­говоря с веригите и пласира продук­цията. Това може да стане чрез същес­т­вуващите дър­жавни борси, на които не се опол­зот­ворява капацитета. Помощта за земедел­ците– произ­водителите на плодове, зелен­чуци, месо и мляко е абсолютно задъл­жителна.”

По отношение на строител­с­т­вото, ние със­редоточаваме своето внимание върху ВиК сек­тора и ще нас­тояваме за дър­жавни инвес­тиции в този отрасъл. Преди кризата целият ВиК сек­тор беше в тотален срив и колапс: водоп­ренос­ните мрежи, със­тоянието на язовирите, пречис­т­вател­ните стан­ции, всички проекти на общините, които касаят под­новяването на ВиК инф­рас­т­рук­турата. Беше огромен проб­лем преди да дойде кризата– и без­водието, и режима на вода. Просто го заб­равихме”, припомни Кор­нелия Нинова. Тя под­черта, че това е един огромен сек­тор, в който могат да се със­редоточат нови работни места, работа за строителни фирми, за дос­тав­чици на материали и други.

 „От БСП пред­лагаме диферен­циране на ДДС за храни и лекар­с­тва на 9%. Това са наши пос­ледователни пред­ложения. Сега това става абсолютно наложително“, допълни още тя.

Чет­вър­тото е помощ за общините. Преди малко учас­т­вахме във видео-конферентен раз­говор с управител­ния съвет на Сдружението на общините. Те бяха също на първо линия в борба с вируса. Поеха много раз­ходи– за помощ на общин­с­ките бол­ници, за храни и социални помощи,за дезин­фек­ция. В този раз­говор за пореден път се убедихме, че бюджетите на общините не стигат”, инфор­мира Нинова. Тя допълни, че много от кметовете, без оглед на политическа принад­леж­ност, са дек­ларирали, че бюджетите на общините вече са на минус: „Имат и много по-малко приходи. Смятаме, че дър­жавата трябва да влезе в ролята си и да окаже помощ на общините чрез увеличаване на бюджета им с 10%.”

Кор­нелия Нинова заяви, че за БСП е изк­лючително важно да се осъщес­т­вява  кон­т­рол върху израз­ход­ването на сред­с­т­вата за борба с коронавируса: „Искаме  пълна проз­рач­ност и отк­ритост как се хар­чат парите на хората, защото всичко, което се харчи, както и заемите, които ще се вземат, са пари на бъл­гар­с­ките граж­дани и ще се връщат от бъл­гар­с­ките граж­дани. За тази цел внасяме проект за решение за Временна комисия за кон­т­рол на раз­ходите на пуб­лични сред­с­тва, свър­зани с преодоляването на пос­лед­с­т­вията от раз­п­рос­т­ранението на Covid– 19.”  Тя пред­ложи комисията да е със след­ните задачи: да изис­ква и пуб­ликува инфор­мация за всички сред­с­тва, в това число и получените от Европейс­кия съюз, свър­зани с преодоляване на пос­лед­с­т­вията от кризата. Също така да проверява съот­вет­с­т­вието на раз­ходите с целите, условията и критериите, установени за отдел­ните антик­ризисни мерки. „Пред­ложението на БСП е тази комисия да се оглавява от опозицията, как­вато е демок­ратич­ната прак­тика в останалите европейски дър­жави и да се дава отчет пред общес­т­вото вед­нъж месечно за свър­шената работа. Това са нашите кон­к­ретни пред­ложения, които ще внесем в пар­ламента”, завърши Кор­нелия Нинова.

 

КАРЕ:

Социалис­тки: Да се помогне приоритетно на най-засегнатите

Пред­лагаме основно и приоритетно да се обърне внимание на най-засегнатите и уяз­вими граж­дани. Всяка една криза в пос­лед­ните години се плаща от най-бедните и най-неоправданите“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БСТВ. Той комен­тира някои от мер­ките на управ­ляващите, които по думите му тлас­кат хората да тег­лят заеми, които след това трябва да бъдат връщани. По повод мяр­ката „60/40“, Проданов под­черта, че в анализа на фир­мите, получили помощ, си личи, че има фирми, които за миналата година са дек­ларили над 20 милиона печалби. По думите му тя помага само на богатите. „Мер­ките не са лоши, но основ­ната ни задача е да помог­нем на най-бедните. Пред­лагаме по една минимална работна зап­лата с осигуровки на всички, които са в неп­латен отпуск, без­въз­мез­дна помощ на самоосигуряващите се, на семейс­т­вата, които гледат децата си. Това е 725 лева на човек, което изла около 910 милиона лева“. Проданов акцен­тира още, че левицата пред­лага помощ и за земедел­с­ките произ­водители, както и намаляване на ДДС на храни и лекар­с­тва на 9 %, което би пов­лияло положително на всички бъл­гар­ски граж­дани.  „Пред­лагаме и съз­даването на временна комисия в пар­ламента, която да следи начина, по който се хар­чат сред­с­т­вата за бор­бата с коронавируса“, припомни Проданов.

Народ­ната пред­с­тавителка от БСП Виолета Желева заяви, че в пос­лед­ните дни много родителите са се обър­нали към нея с притес­нението, че ще трябва да излязат в неп­латен отпуск, за да гледат децата си: „Дър­жавата не нап­рави досега нищо за тях, те останаха без доходи вече втори месец. Едва сега управ­ляващите пред­ложиха 375 лева еднок­ратна помощ, която може би няма да стигне до всички. Това е унизително Ние пред­лагаме по-добра мярка, която да бъде насочена към всички, които са останали без доход, а именно — една минимална работна зап­лата.“