Честваме Деня на храбростта и празника на Българската армия

На 6 май страната ни отбеляза Деня на храб­ростта и праз­ника на Бъл­гар­с­ката армия. Той започва да се чес­тва още с фор­мирането на войс­ките ни, припомня „Нова телевизия”. С указ от 1 януари 1880 г. княз Алек­сан­дър Батен­берг учредява воен­ния орден „За храб­рост” — отличие, с което се удос­тояват извър­шилите под­визи на бой­ното поле. А с указ от 9 януари същата година се пос­тановява чес­т­ването на праз­ника.

Тази година, заради мер­ките срещу раз­п­рос­т­ранението на коронавируса, традицион­ният военен парад в София беше отменен. В условията на пан­демия войс­ката той се праз­нува в изолация. Тър­жес­т­вен ритуал имаше в Национал­ния военен универ­ситет във Велико Тър­ново в присъс­т­вието на воен­ния минис­тър Красимир Каракачанов. През деня се проведоха и няколко демон­с­т­рации — на воен­номор­с­ките и воен­новъз­душ­ните сили, както и на силите за специални операции. Президен­тът и начал­никът на отб­раната под­несоха цветя пред памет­ника на Нез­най­ния воин в София.