Ген. Мутафчийски: Днес воините отново са на предния фронт

Ген. Мутафчийски: Днес воините отново са на предния фронт

Ген. Вен­цис­лав Мутаф­чийски поз­д­рави за Гер­гьов­ден армията и медиците от всички 5 бол­ници и два санаториума от семейс­т­вото на ВМА, съобщи „Дарик радио”. Чес­тит Ден на храб­ростта и праз­ник на Бъл­гар­с­ката армия! На 6-и май скланяме глави в знак на приз­нател­ност към всички доб­лес­тни бъл­гар­ски воини, пожер­т­вали живота си за свободата и независимостта на Бъл­гария!, написа ген. Мутаф­чийски. Той изтъкна, че днес воините отново са на пред­ния фронт. Но в бол­ниците, изп­равени пред новото предиз­викател­с­тво COVID-19. Мутаф­чийски благодари на всички служители, част от голямото семейс­тво на ВМА – включ­ващо 5 бол­ници и 2 санаториума, за предаността и неимовер­ните усилия, които полагат в тези времена на тежки изпитания. В Деня на храб­ростта зас­лужена почит отдаваме и на воен­номедицин­с­ките екипи, които изпъл­няват мисии зад граница и които винаги са получавали отлична оценка за пред­с­тавянето си. Това е изк­лючителен атес­тат за високия рей­тинг не само на ВМА, но и на Бъл­гар­с­ката армия сред меж­дународ­ните ни пар­т­ньори. Стъп­вайки на над­веков­ните традиции на бъл­гар­с­ката воен­номедицин­ска служба, няма как да не отп­равим пог­лед и в бъдещето. А там са нашите кур­санти, които се обучават по специал­ността „Военен лекар“ и вече трета година показ­ват завидни резул­тати, пише още той. Чес­тит праз­ник на всички! Бъдете здрави, бъдете храбри и отговорни! Чес­тит праз­ник и на всички, които днес праз­нуват своя имен ден! Носете името си с гор­дост!, завърши поз­д­рав­лението си за праз­ника начал­никът на ВМА.