Опозицията: Властта нямаше готовност за дистанционното обучение

Опозицията: Властта нямаше готовност за дистанционното обучение

В извън­ред­ната ситуация излязоха наяве огром­ните социални неравен­с­тва между децата, които реф­лек­тират и върху сис­темата на образованието. Дис­тан­цион­ното обучение е заложено в Закона за образованието, но за изминалите 4 години то не беше раз­работено“. Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Ирена Анас­тасова пред Евроком. По думите й има училища, които се справят с обс­танов­ката, но има и такива, които не са успели, или не напълно. „В момента имаме много раз­лично качес­тво на обучение в раз­лич­ните училища дори в един и същ град“, смята Анас­тасова.

В закона се казва, че към дис­тан­ционно обучение могат да прис­тъпят към училищата с материална база. Как сега всички прис­тъпиха към него? Тук също има много проб­леми“, изрази мнение народ­ният пред­с­тавител от БСП. Тя комен­тира думите на минис­търа на образованието, който казвва, че 73 процента от децатата са се включили във вир­туал­ните класни стаи – по думите й, ако това е вярно, е сериозен процент. Анас­тасова обаче не смята, че е напълно вярно, защото много преподаватели са работили по други начини – чрез асин­х­ронно дис­тан­ционно обучение — чрез имейли, нап­ример.

Депутатът от левицата под­черта, че в момента за сис­темата на образованието се говори само за дис­тан­цион­ното обучение и колко успешно се е справила тя с него. „Наис­тина се справи, не комен­тирам в каква степен. Справи се, защото образованието е организирана сис­тема по своята същ­ност“, каза още Анас­тасова.

Всеки, който твърди, че след изминалия срок на вир­туално обучение децата са усвоили знанията както трябва или е заб­луден, или лъже. Ще има сериозен проб­лем със знанията и уменията, които са усвоени през този срок“, смята Анас­насова. По думите й е нужна диаг­нос­тика на тези знания в началото на след­ващата учебна година.