Социалист: Днес най-важни са социалните и икономическите проблеми на българина

Социалист: Днес най-важни са социалните и икономическите проблеми на българина

БСП отново внася предложението за по-нисък ДДС на храните, припомни депутатът Явор Божанков

Извън­ред­ното положение имаше логика в началото, но то изпълни своята фун­к­ция и нашето виж­дане е, че то тряб­ваше да бъде отменено дори и по-рано. Всичко, което се пред­п­риема като мерки можеше да бъде нап­равено и без извън­редно положение. Нашето притес­нение не беше свър­зано с мер­ките против самата зараза, а с проз­рач­ността, която е тол­кова необ­ходима, тъй като се израз­ход­ват много пуб­лично сред­с­тва. Правител­с­т­вото с дейс­т­вията си показа, че то не може да харчи проз­рачно и че злоупот­ребява с извън­ред­ното положение. Премиерът Борисов на два пъти отказа да дойде в Народ­ното съб­рание да даде отчет и тряб­ваше да бъде принуден от опозицията да върне дебата там, където му е мяс­тото“. Това каза Явор Божан­ков, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“, пред БНР. Той под­черта, че правител­с­т­вото е започ­нало да управ­лява по-скоро с брифинги и прес­кон­ферен­ции, а не чрез пар­ламен­тарни механизми и с това е изчер­пало кредита на доверие, даден от опозициятата в началото на извън­ред­ното положение. Божан­ков бе категоричен, че пар­ламен­тът трябва отново да заработи нор­мално на 13 май.

Фокусът вече се измес­тва от пан­демията към икономичес­ките и социал­ните пос­ледици от нея. Това е един момент, който БСП под­чер­тава от самото начало на това положение – мер­ките за здравето и за икономиката и доходите на хората трябва да вър­вят успоредно“, каза още депутатът от левицата. Според него пан­демията е показала слабос­тите на дър­жавата – това, че земеделието се управ­лява от няколко големи фирми и това, че здравеопаз­ването ни се е превър­нало в тър­гов­ска дей­ност.

Преди повече от две години наше пред­ложение беше да се намали ДДС на храните. Тогава това наше пред­ложение беше отх­вър­лено, сега го правим отново. Виж­даме, че част от управ­ляващата коалиция също тръгва по този път – това е добре. Кризата ни дава въз­мож­ност да преос­м­лис­лим политики, които са били не дотам работещи за дър­жавата“, добави Божан­ков.

БСП пред­лага съз­даване на временна пар­ламен­тарна комисия за кон­т­рол на раз­ходите на пуб­лични сред­с­тва, свър­зани с пос­лед­с­т­вията от раз­п­рос­т­раняването на COVID-19. По време на извън­ред­ното положение голям пуб­личен ресурс се похарчи само с един под­пис на минис­тър. Общес­т­вото остава с впечат­лението, че

докато едни страдат и ги убеж­дават, че ще станат по-бедни, други стават по-богати по нес­п­равед­лив начин.

Нап­ример тези 70 млн., които бяха насочени към една колек­тор­ска фирма със съм­нителна репутация.  Казусите са много, прин­ципът един– проз­рачно пол­з­ване на пуб­лич­ния ресурс – това е смисълът на нашето пред­ложение“, увери Явор Божан­ков. Той под­черта, че това не важи само за изминалия месец, а и за времето нап­ред, тъй като по неговите думи икономичес­ката криза тепърва ще има своя ефект. Социалис­тът обясни, че когато комисията установи неред­ности, тя ще може– първо, да сезира ком­петен­т­ните органи, второ, да нап­рави необ­ходимите промени и корек­ции чрез законодателна инициатива и трето, да инфор­мира общес­т­веността. „Пуб­лич­ността е ключова в този момент“, убеден е народ­ният пред­с­тавител.

Вниманието на опозицията е насочено към мер­ките, които трябва да вземе дър­жавата, за да запази работни места, за да не бъде отново кризата в тежест най-вече за най-уязвимите. Мяр­ката „60/40“ е в помощ на тези, които все пак продъл­жават да работят, но напълно непот­ребна на тези, които са зат­ворени със заповед.

Съседна Сър­бия осигури минимален доход на всички, останали без работа.

Същото нап­равиха Хър­ватия, Словения – съпос­тавими икономики, които осигурят 75% или 80% от въз­наг­раж­денията на загубилите работата си. Другите дър­жави прилагат много по-работещи способи“, убеден е Явор Божан­ков. Според него тази  криза е и кон­курен­ция – според мер­ките, които се пред­п­риемат, една дър­жава ще излезе по-силна и по-конкурентна, друга пък ще остане назад. „Трябва да се запази кон­курен­тос­пособ­ността на Бъл­гария и тя да излезе на равно положение с останалите дър­жави“, призова той.