Младите в БСП със собствено предаване в Българска свободна телевизия

Младите в БСП със собствено предаване в Българска свободна телевизия

Свой телевизионен проект стар­тира по Бъл­гар­ска свободна телевизия (БСТВ) Младеж­кото обединение в БСП.

По покана на пред­седателя на бъл­гар­с­ките социалисти Кор­нелия Нинова новата генерация в редиците на пар­тията ще има ефирно време в национален мащаб.

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова обяви, че след раз­говори с актива на Младеж­кото обединение и ръковод­с­т­вото на БСТВ преди сед­мица– кон­цеп­цията е готова да бъде реализирана в телевизионна премиера.

Тв проек­тът е готов от месеци, сподели Николай Бериев­ски, пред­седател на МО, а теми като политики за младежта, социална справед­ливост, заетост, доходи, благот­ворителни инициативи и екология ще бъдат само част от пред­с­тавяните на живо с гости от цялата страна.

Кон­цеп­цията на предаването е динамична и ще търпи обогатяване според пот­реб­нос­тите на аудиторията не само чрез алтер­нативна инфор­мация, но и чрез гледни точки.

Очаква се автор­с­кото предаване на МО на БСП да стар­тира заедно с новата прог­рамна схема на телевизията.

БСТВ продъл­жава да се утвър­ж­дава като свободна трибуна на словото. Приносът на МО в прог­рамата на БСТВ е въз­мож­ност не само за изява на младите хора в ефир, какъвто сег­мент лип­сва в род­ния тв ефир, но и ще даде въз­мож­ност за свежи идеи, инициативи и актив­ности, както и място за споделяне на визионер­ски кон­цеп­ции.