Прокуратурата започна разследване за скъсаната дига в Перник

Скъсала се е дигата на шламох­ранилището на ТЕЦ „Репуб­лика” в Пер­ник. Пред „Нова телевизия” кметът на града Станис­лав Владимиров пот­върди за инцидента. Градоначал­никът увери, че няма пос­т­радали хора и сгради. Евакуирани са всички къщи, както и блоковете от нис­ката част на кв. „Кал­кас”. В случай, че се стигне до заливане на къщи Владимиров посочи, че евакуираните могат да бъдат нас­танени в резер­вни жилища. Кметът на града обясни, че е съз­дадена организация и цялата налична тех­ника на територията на общината е изп­ратена на мяс­тото на инцидента. Проведох раз­говори и с премиера Борисов. Той изп­рати на терен минис­т­рите Младен Маринов, Емил Димит­ров и Емил Караниколов, добави Владимиров.

Дирек­торът на „Топлофикация-Перник” инж. Любомир Спасов също комен­тира ситуацията. Пър­воначално решихме, че аварията е вслед­с­т­вие на дъж­дов­ната вода, която е преляла над дигата и е отмила част от нея. Сега обаче се убеж­даваме, че е имало проб­лем някъде в дъл­бочина, който е работил дълго време, каза той. Извър­ш­ваме денонощен обход. До 8 часа сут­ринта нямахме никакви индикации, че нещо може да се случи. Екипите ни запушиха пробива, спряхме теча на вода. Сега въз­с­тановяваме целостта на дигата. За момента ситуацията е овладяна, разясни още Спасов. Меж­дув­ременно стана ясно, че Район­ната прокуратура в Пер­ник започва раз­с­лед­ване на инцидента. От дър­жав­ното обвинение посоч­ват, че незабавно след пос­тъп­ването на сиг­нала за аварията, админис­т­ратив­ните ръководители на окръж­ната и район­ната прокуратури в града са се отп­равили към мяс­тото на инцидента. Дежурен екип от следователи от Национал­ната след­с­т­вена служба ще извърши оглед. Досъдеб­ното произ­вод­с­тво ще бъде взето на специален над­зор от Апелативна прокуратура – София, уточ­няват още от дър­жав­ното обвинение.