Парламентарната правна комисия даде зелена светлина на поправките в Закона за здравето

Парламентарната правна комисия даде зелена светлина на поправките в Закона за здравето

Здрав­ният минис­тър по пред­ложение на глав­ния дър­жавен инс­пек­тор може да обявява извън­редна епидемична обс­тановка и да въвежда временни епидемични мерки в страната за защита на живота и здравето на бъл­гар­с­ките граж­дани

Пар­ламен­тар­ната комисия по правни въп­роси прие промените в Закона за здравето на първо четене, предаде Аген­ция “Фокус“. Окон­чател­ното решение ще бъде взето в пленар­ната зала утре. Измененията са внесени от Минис­тер­с­кия съвет.

“За“ гласуваха 14 народни пред­с­тавители, никой не бе “против“, въз­дър­жаха се 7 народни пред­с­тавители и така тек­с­товете бяха одоб­рени. На заседанието на комисията присъс­т­ваха минис­т­рите на правосъдието, здравеопаз­ването и туризма Данаил Кирилов, Кирил Ананиев и Николина Ангел­кова. Целта на промените е да се намали и забави епидемията и да се даде въз­мож­ност на бол­ниците да се под­гот­вят, каза при пред­с­тавянето на законоп­роекта минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, цитиран от Новини.бг. В промените е записано, че здрав­ният минис­тър по пред­ложение на глав­ния дър­жавен инс­пек­тор може да обявява извън­редна епидемична обс­тановка и да въвежда временни епидемични мерки в страната или на отделен регион с цел защита на живота и здравето на бъл­гар­с­ките граж­дани, поясни Ананиев. Пред­вижда се кон­к­рет­ните противоепидемични мерки да се определят с акт на минис­търа на здравеопаз­ването по пред­ложение на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор или на дирек­тора на Регионал­ната здравна инс­пек­ция. Прави се промяна, с която се пред­вижда минис­търът на здравеопаз­ването с наредба да определи условията и реда за задъл­жителна изолация на лицата, болни от заразни болести, както и на заразоносителите, минис­търът определя и каран­тина на кон­так­т­ните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на страната от други дър­жави, уточ­нява Епицентър.бг. С внесените тек­с­тове се променя и Законът за извън­редно положение, част от мер­ките ще останат два месеца след неговото завър­ш­ване, отбеляза минис­тър Ананиев. Той съобщи, че е сфор­мирал работна група, която в срок до 11 май трябва да изготви и пред­с­тави в Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването необ­ходимите админис­т­ративни актове и наредби, които да са готови при свър­ш­ването на извън­ред­ното положение и евен­туално обявяване на извън­редна епидемична ситуация. Работим в момента с категорич­ната уговорка, че тези админис­т­ративни актове и наредби ще отчетат всичко, което се вземе като нови решения при гласуването на законоп­роекта в пар­ламента на първо и второ четене, заяви здрав­ният минис­тър.

Законоп­роек­тът има за цел да уреди мер­ките на територията на Репуб­лика Бъл­гария за пред­паз­ване, ограничаване и преодоляване на пос­ледиците от раз­п­рос­т­ранението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прек­ратяването на извън­ред­ното положение, се казва в мотивите на вносителя. з