Корнелия Нинова: Историческата истина е една и БСП винаги ще я отстоява

Корнелия Нинова: Историческата истина е една и БСП винаги ще я отстоява

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

Поз­д­равяваме ви с Деня на победата! Днес се навър­ш­ват 75 години от безус­лов­ната капитулация на нацис­тка Гер­мания, раз­палила най-кръвопролитната война в историята на човечес­т­вото. Победата на съюз­ниците, с решаващия принос на Съвет­с­ката армия, слага край на човеконенавис­тен режим, който пише най-мрачните страници на миналия век с Холокоста и с десет­ките милиони цивилни жер­тви на светов­ния кон­ф­ликт.

Днес е ден, в който трябва да прек­лоним глава пред всички, които се изп­равиха и воюваха срещу това зло по фрон­товете и в съп­ротивата. Сред тях са и десетки хиляди бъл­гар­ски антифашисти и воини, ускорили края на Третия райх с героизма си във финал­ната фаза на вой­ната. Недос­тойни са опитите да се омаловажава този под­виг и да се пренаписва и преиначава историята със задна дата заради конюн­к­турни политически интереси. Историчес­ката истина е една и БСП винаги ще я отс­тоява.  

Поз­д­равяваме Ви и с Деня на Европа! Днес се навър­ш­ват 70 години от деня, в който за пръв път Шуман обявява идеята за Обединена Европа, с което да се гаран­тира мир между дос­коро неп­римирими съпер­ници. 70 години след това, 450 милиона европейци споделят общите цен­ности като мир, равен­с­тво, солидар­ност, вър­ховен­с­тво на закона, социален прог­рес и икономически прос­перитет. Бъл­гария е част от европейс­кото семейс­тво и наша обща отговор­ност е да го съх­раним, променяме и раз­виваме, за да вър­вим по-уверено нап­ред и да се справяме по-успешно с труд­ности и кризи. Нека бъдем горди бъл­гари в силна и социална Европа!

Днес не е ден за противопос­тавяне и отрицание. Днес е ден на осъз­наване. Без Деня на победата нямаше да има Ден на Европа!

Чес­тит двоен праз­ник!