Радев: Най-важното е да търсим това, което ни обединява, за да излезем по-силни и по-сплотени от кризата

Радев: Най-важното е да търсим това, което ни обединява, за да излезем по-силни и по-сплотени от кризата

Най-важното е да тър­сим, това, което ни обединява, така че да можем да излезем по-силни, по-сплотени, по-отговорни за нашето бъдеще и за нашите граж­дани, заяви президен­тът Румен Радев, след като с вицеп­резидента Илияна Йотова под­несоха цветя пред памет­ника на Нез­най­ния войн в София по повод 75 години от края на Втората световна война в Европа. В криза, в как­вато сме в момента, а тя е многоп­лас­това, има много ком­поненти — основ­ните са здрав­ният, социал­ният, икономичес­кият, има вероят­ност всички тези фак­тори да преминат и към политическа криза, посочи дър­жав­ният глава. Той поз­д­рави всички — медици , социални, тран­с­пор­тни работ­ници, работещи в сферата на тър­говията, полицаи, учители, които по думите му със самоот­вер­женост и с огромни усилия нап­равиха така, че да преминем до успешен край през това изпитание. Радев поз­д­рави всички бъл­гари, които по думите му не се под­дадоха на паниката, пропаган­дата, проявиха не страх, а отговор­ност в най-важното — лична хигиена, физическа дис­тан­ция, солидар­ност и отговор­ност към своите близки.

Попитан дали ще под­пише промените в Закона за здравето, Радев каза, че ще ги комен­тира, когато законът пос­тъпи в президен­т­с­т­вото, но заяви, че има все по рас­тящи пороци в начина, по който се правят законите в Бъл­гария, и призова, когато се пишат такива важни закони да се отчита, че има и кон­с­титуция, има и други закони и правил­ник на пар­ламента, който трябва да се спазва. На въп­рос президен­тът Радев припомни, че е отп­равил призив за пуб­лич­ност на раз­ходите в бор­бата с коронавируса и посочи, че е важно в такива ситуации да има доверие в управ­ляващите, а доверието се гради с проз­рач­ност, отчет­ност и отговор­ност, комен­тира „Дарик радио”. На церемонията бяха поканени пред­седателят на пар­ламента, министър-председателят и пред­седателите на пар­ламен­тар­ните групи в Народ­ното съб­рание, инфор­мираха от президен­т­с­т­вото. На събитието обаче не се появи нито премиерът Борисов, нито шеф­ката на пар­ламента Цвета Караян­чева. Не дой­доха дори и пред­седателите на пар­ламен­тарни групи с изк­лючение на лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова.