БСП иска оставката на Екатерина Захариева

БСП иска оставката на Екатерина Захариева

БСП категорично въз­разява срещу присъединяването на Бъл­гария към раз­п­рос­т­ранената в навечерието на 9 май дек­ларация на минис­т­рите на вън­ш­ните работи на Чеш­ката репуб­лика, Естония, Унгария, Лат­вия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ по повод 75 г. от края на Втората световна война. В тек­ста скан­дално се твърди, че краят на вой­ната не е донесъл свобода на Европа, както и се отп­равят обидни антируски квалификации.

От БСП са категорични: „Подобни дек­ларации в деня, в който капитулира Нацис­тка Гер­мания омаловажава милионите жер­тви, които сложиха край на най-човеконенавистния режим в историята на света.

Под­чер­таваме, че след­воен­ното инс­титуционално и политическо уст­ройс­тво на Европа и света е резул­тат от пос­тиг­натите и под­писани споразумения от Антихит­лерис­т­ката коалиция (СССР, САЩ и Великоб­ритания) в Ялта и Пот­с­дам през 1945 г. Те бяха реализирани в резул­тат на победата над фашизма във Втората световна война, в резул­тат на жер­т­вата и саможер­т­вата на милиони европейски граж­дани и антифашисти, сред които хиляди бъл­гар­ски антифашисти и вой­ници.

Подобни интер­п­ретации и кон­с­татации, без съдър­жателни аргументи, не доп­ринасят за установяването на историчес­ката истина както за събитията довели до Втората световна война, така и за ней­ния ход и резул­тат.

Нас­тояваме минис­търа на вън­ш­ните работи г-жа Екатерина Захариева да оттегли под­писа си и премиерът да внесе в пар­ламента ней­ната оставка.

Неос­порим факт е, че Денят на победата — 9 май 1945 г. зат­вори най-кървавата страница в историята на човечес­т­вото и даде шанс за траен мир и за съз­даването на обединена Европа, от която Бъл­гария днес е част.

Без Деня на победата, нямаше да бъде въз­можен Денят на Европа. Поз­д­равяваме бъл­гар­с­ките граж­дани с двата праз­ника!”.