Ананиев отвори музеи, кина и галерии

Ананиев отвори музеи, кина и галерии

Здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев издаде заповед, с която поз­волява провеж­дането на кул­турни събития и посещенията на музеи, галерии, биб­лиотеки и кина. Това трябва да става при спаз­ване на изис­к­ването за социална дис­тан­ция и на всички противоепидемични мерки. В заповедта се посочва, че се раз­решава посещение на музеи на зак­рито, на галерии и биб­лиотеки на отк­рито и зак­рито, като се спаз­ват всички необ­ходими мерки. Заповедта поз­волява провеж­дането на кул­турни събития – кон­церти и други сценични прояви, на сцени на отк­рито, с допус­тима заетост на мес­тата до 30% от мак­симал­ния капацитет. Условието е също да бъдат спаз­вани социал­ната дис­тан­ция и въведените противоепидемични мерки. Допус­кат се и посещения на кина, като допус­тимата заетост на мес­тата също е до 30% от мак­симал­ния капацитет, комен­тира Днес.бг.