БСП предлага намален ДДС за храни и лекарства и безвъзмездна помощ за засегнатите от кризата

БСП предлага намален ДДС за храни и лекарства и безвъзмездна помощ за засегнатите от кризата

Проек­тът на социалис­тите пред­вижда също под­к­репа за самонаетите лица, за родителите, за хората с бан­кови кредити, за зелен­чукоп­роиз­водителите, овощарите и живот­новъдите, както и за сък­ратените по време на кризата

ПГ на “БСП за Бъл­гария“ внесе в деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание пред­ложения за подоб­ряване на законодател­с­т­вото, приемано във връзка с кризата Ковид-19 и ней­ните пос­ледици. Социалис­тите пред­лагат по-отговорен под­ход  за сегаш­ните и бъдещи ограничителни мерки– отговор­ност да поеме цялото правител­с­тво, а не само минис­търът на здравеопаз­ването. 

В съот­вет­с­т­вие с критиките, отп­равени при обсъж­данията на първо четене, Кор­нелия Нинова и депутатите от БСП нас­тояват за хората, на които им се е наложило да излязат в дълъг неп­латен отпуск да бъде осигурена по една минимална работна зап­лата и осигуровки за всеки месец от извън­ред­ното положение. Проек­тът на БСП пред­вижда също под­к­репа за самонаетите лица, за родителите, за хората с бан­кови кредити, за зелен­чукоп­роиз­водителите, овощарите и живот­новъдите, както и за сък­ратените по време на кризата. Минимал­ното дневно обез­щетение за без­работица да се увеличи от 9 лв. на 17 лв.- пред­лагат от БСП

Серия раз­поредби от внесените пред­ложения засягат стабилизиране на финан­совото със­тояние на общините, много от които са изп­равени пред колапс заради сриването на пос­тъп­ленията и неп­ред­видените раз­ходи. За тези промени нас­тояват и от Национал­ното сдружение на общините. 

Не на пос­ледно място от БСП отново внасят за обсъж­дане пред­ложение, за което неот­менно са нас­тоявали в пос­лед­ните три години, а именно — ДДС за храни и лекар­с­тва да се намали на 9%. Тази мярка би имала ефект както за край­ните пот­ребители, така и за тежко засег­натия рес­торан­тьор­ски бранш.