Експерт: Властта прехвърли собствените си неудачи върху кризата

“Фак­тът, че два месеца след въвеж­дането на извън­ред­ното положение правител­с­т­вото не може да каже колко е реал­ният брой на заразените и прекарали инфек­ция от коронавируса в страната, говори за лошата организация и много лошото управ­ление на кризата“. Това комен­тира пред БНР д-р Стойчо Кацаров, пред­седател на Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването, бивш зам.-министър на здравеопаз­ването.

Той не е съг­ласен, че кризата е показала дефек­тите на здрав­ната сис­тема: “Не е показала дефекти, защото здрав­ната сис­тема не е усетила още тази криза. Здрав­ната сис­тема не е претоварена, тя без­дейс­тва. Но кризата без­с­порно показа дефек­тите на управ­лението. В това число и управ­лението на епидемич­ния процес“, комен­тира д-р Кацаров в предаването “12+3“.

“Дан­ните показ­ват, че строгостта на мер­ките няма корелация с броя на заразените или на починалите от коронавирусна инфек­ция. Дори страни с по-меки мерки — Гер­мания и Швеция — имат по-малък брой заразени и починали, отнесено на глава от населението, в срав­нение със страни, които приложиха драс­тични мерки — Италия, Испания и Фран­ция“, под­черта д-р Стойчо Казаров. 

Според него основно значение има броят на изс­лед­ваните и това дали се изс­лед­ват кон­так­тни, или само хора със сим­п­томи.

Той заяви категорично, че никой не може да провери дали са верни чис­лата, които се обявяват като брой на заразените и починалите от Covid-19, защото инфор­мацион­ният поток е сведен до много ограничен кръг лица — няколко лаборатории в страната, които са под­чинени на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.

Според д-р Стойчо Кацаров мотив да бъдат отчитани хора с рес­пираторни заболявания, като починали от коронавирусна инфек­ция, може да бъде желанието на управ­ляващите да се въз­пол­з­ват от кризата: “Защото могат да прех­вър­лят всич­ките си неудачи на кризата. Могат да се оправ­даят за всич­ките си лоши политики с коронавируса. Наб­людавам как влас­тите в много страни, включително и в нашата, се въз­пол­з­ват много умело от ситуацията с коронавируса. Така че това е още един мотив да се преек­с­понира страх, да се преек­с­понират пос­ледиците от раз­п­рос­т­ранението на инфек­цията. Това е изцяло в тяхна полза“.