И без извънредно положение: изолация, карантина и мерки от здравния министър

И без извънредно положение: изолация, карантина и мерки от здравния министър

От четвъртък парламентът се връща към нормалния си ритъм на работа

И след края на извън­ред­ното положение заразените с коронавирус задъл­жително ще бъдат изолирани, а кон­так­т­ните им лица– под каран­тина. Чуж­денци, които влизат в Бъл­гария, също ще бъдат под каран­тина, комен­тира Топновини.бг. След 13 май извън­редна епидемична обс­тановка ще обявява Минис­тер­ски съвет, а не здрав­ният минис­тър. Той само ще дава пред­ложение на кабинета, ако има прецени, че има опас­ност за живота и здравето на хората. Извън­редна обс­тановка ще може да се обявява и при малко регис­т­рирани случаи. Кирил Ананиев запазва правомощията си да въвежда мерки. Раз­ширяването на отговор­ността на изпъл­нител­ната власт не мисля, че нарушава Кон­с­титуцията по какъвто и да е начин“, заяви правосъд­ният минис­тър Данаил Кирилов по повод критиките на левицата, че обявяването на извън­редна епидемична обс­тановка от Минис­тер­ски съвет нарушава основ­ния закон на страната. Той се обърна към БСП — „Няма да се спре да се говори по темата. Следя всич­ките ви сателитни говорители“.

ГЕРБ и БСП влязоха в спор опасен ли е COVID19. Според социалис­тите не става въп­рос за особено опасна инфек­ция и смър­т­ността не е значима. Те са на мнение, че „инфек­цията е издиг­ната на пиедес­тал“, който не зас­лужава. От ГЕРБ комен­тираха, че няма как да се отрича инфек­ция, засег­нала целия свят. Промените в Закона за здравето се гласуваха вчера по обичай­ния начин, текст по текст. На предиш­ните извън­редни заседания депутатите гласуваха на две групи, което значително забавяше процеса. От чет­вър­тък пар­ламен­тът се връща към нор­мален ритъм на работа.