Гешев: Едно семейство тормози цялото село Браница, пенсионери са връзвани и обирани

Гешев: Едно семейство тормози цялото село Браница, пенсионери са връзвани и обирани

Глав­ният прокурор Иван Гешев посети община Хар­манли във връзка с акция срещу битовата прес­тъп­ност. Водещ приоритет, дори и по време на пан­демия, е бор­бата с битовата прес­тъп­ност. Недопус­тимо е, както в Браница, въз­рас­тни хора да биват връз­вани и обирани, раз­г­неви се Гешев. Това са хората, които са изг­радили дър­жавата, плащали са си данъците и зас­лужават да живеят спокойно. Не можем да решим проб­лема с битовата прес­тъп­ност за миг, но сме в добър син­х­рон с мес­т­ната власт, заяви глав­ният прокурор пред жур­налисти, предаде Новини.бг. Той допълни, че в село Браница е имало два “неп­риятни случая“ за пос­лед­ните шест дни. Извър­шителите на посегател­с­т­вата са задър­жани. 78-годишен мъж в селото е бил напад­нат през нощта в соб­с­т­вения си дом — бил е вър­зан, бит, а пен­сията му е била отк­рад­ната. Лично мен ме е срам, дър­жавата трябва да нап­рави всички въз­можно такива случаи да не се пов­тарят“, заяви обвинител номер едно и допълни, че в Браница има едно проб­лемно семейс­тво, което тор­мози цялото село. Гешев заяви, че до края на година се надява, че обирите, изнасил­ванията, убийс­т­вата и краж­бите ще отчетат спад. “Очак­ваме промяна“, категоричен бе глав­ният прокурор, цитиран от Епицентър.бг. Меж­дув­ременно глав­ният прокурор сезира пред­с­тавителите на изпъл­нител­ната и законодател­ната власт с екс­пер­тно пред­ложение за изменение и допъл­нение на Наказател­ния кодекс, в частта му за прес­тъп­ления по тран­с­порта.