Ананиев: Мерките от извънредното положение пак действат

Ананиев: Мерките от извънредното положение пак действат

Остава в сила и 14-дневната карантина след връщане от чужда държава

Мер­ките от извън­ред­ното положение ще продъл­жават да са валидни, съобщи минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев на извън­реден брифинг за обявената от Минис­тер­с­кия съвет извън­редна епидемична обс­тановка от 14 май до 14 юни 2020 г. Няколко заповеди бяха издадени във връзка със запаз­ването на дейс­т­ващите досега мерки, като те влязоха в сила от 0,00 ч. на 14 май, чет­вър­тък. Ананиев обясни и мотивите на кабинета да въведе извън­редно епидемично положение — продъл­жаващото раз­п­рос­т­ранение на болестта, наличието на огнища и лип­сата на вак­сина и лечение. Болестта засегна и много лечебни заведения, което пос­тавя опас­ност от спиране работата на бол­ници или отделения, каза още Ананиев. Мер­ките са групирани в 4 вида заповеди. Пър­вият вид са заповедите с противоепидемич­ните мерки, вторите са за преминаването през КПП-та и съот­вет­ните ограничения. Третата е свър­зана с каран­тина и изолация на хората при заболяване или кон­такт с болни хора, и чет­вър­тата заповед е относно това кои биз­неси ще могат да работят и кои — не. Ще се запазят валид­ните досега условия, обясни Ананиев. Раз­ликите с досегаш­ните мерки са, че се раз­решава извър­ш­ването на тран­с­п­лан­тации. Освен това всички ще може свободно да ходят в град­с­ките градини и пар­кове, каза Ананиев. Това ще става с раз­решението на кметовете и облас­т­ните управи.

Ще се пусне анкета до родителите, чрез кметовете, за да се изработят мерки за отваряне на дет­с­ките градини, обясни още минис­търът. Обсъжда се намалените групи да са до 1012 деца. В момента около 45% от родителите са заявили, че не искат децата им да посещават дет­ски градини, уточни здрав­ният минис­тър. На работещите в градините преди връщане на работа ще се нап­равят PCR тес­тове. Ще се прави наб­людение на здравос­лов­ното със­тояние и на децата, и на работещите периодично, каза още той. На фир­мите се препоръчва пер­соналът да работи дис­тан­ционно, докол­кото е въз­можно, разясни още Ананиев. За хората над 60 г. е препоръчително да работят от вкъщи, поне ние в МЗ сме съз­дали така организацията, каза минис­търът. Остава в сила и 14-дневната каран­тина след връщане от чужда дър­жава. Ананиев обяви, че неговото лично мнение е това условие да се запази, по повод обсъж­даната идея да отпадне при извър­ш­ването на тес­тове за пътуващите. Ако в няколко поредни дни има високи стой­ности на новозаболели, ще пред­п­риемем най-строги мерки, предуп­реди Ананиев, цитиран от Економик.бг. Той допълни, че според някои мнения е необ­ходимо мер­ките да се затег­нат дори след 3 дни с по над 100 случая на новозаболели, но според него е необ­ходимо високата цифра да е за сед­мица. От 5 юни ще стар­тира и фут­бол­ното пър­вен­с­тво, но без пуб­лика, каза Ананиев. Също така вече е съз­даден ред, при който да тренират при спаз­ване на противоепидемични мерки спор­тис­тите ни, които се под­гот­вят за олим­пиадата в Токио догодина, обясни той.