Калоян Паргов: Само варварите рушат паметници

Калоян Паргов: Само варварите рушат паметници

Русия и Бъл­гария имат договори за взаимна защита на исторически памет­ници и кул­турни цен­ности, припомни социалис­тът по повод искането на кмета на „Лозенец” за премах­ването на Паметника-костница в столич­ния район

Само вар­варите рушат памет­ници — кул­турни и исторически. Това каза лидерът на БСП-София Калоян Пар­гов на заседание на Столич­ния общин­ски съвет, посочиха от прес­цен­търа на БСП-София.

Преди сед­мица стана общес­т­вено дос­тояние безум­ната идея на кмета на Район „Лозенец“ Кон­с­тан­тин Пав­лов за премах­ване на Памет­ника на съвет­с­кия воин — кос­т­ница на загиналите в Отечес­т­вената война, премес­т­ването, нез­найно къде, на тлен­ните останки на загиналите бойци и коман­дири от Съвет­с­ката армия, преофор­мянето на „Моста на друж­бата“ и смяната на името на ул. „Граф Игнатиев“. А най-циничното е, че това пред­ложение бе свър­зано с 9 май – датата, на която светът отбеляза 75 години от края на най-жестоката и кръвоп­ролитна война в историята на човечес­т­вото“, отбеляза Пар­гов.

“Неос­порим исторически факт е, че победата над хит­лерофашизма в Европа става въз­можна с пър­вос­тепен­ната зас­луга на Съвет­с­ката армия. Ще ви припомня думите на Уин­с­тън Чър­чил, пуб­ликувани в “Таймс“ на 9 май 1945 година: „Утре ние ще отдадем специална почит на уважение към нашите руски другари, чието умение на бой­ното поле се превърна в един от глав­ните приноси за общата победа, … на този ден запад­ните народи с гор­дост ще изразят своята почит към непобедимия съюз­ник Русия, която, жер­т­вайки животи и претър­пявайки материални раз­рушения пое върху себе си най-тежкото бреме от всички Обединени нации.“ Именно тази победа даде въз­мож­ност 5 години по-късно, на същата дата, да бъде обявена идеята за обединение на европейс­ките народи, която отбеляз­ваме като Ден на Европа“, посочи лидерът на столич­ните социалисти.

Уважаема гос­пожо кмет,

Уважаеми колеги общин­ски съвет­ници, които се чув­с­т­вате кул­турно и исторически свър­зани с Европа и изповяд­вате европейс­ките цен­ности, дайте ясен и нед­вус­мис­лен знак, че не приемате и отх­вър­ляте категорично подобни прояви на аморал­ност, ксенофобия и екс­т­ремизъм, въз­к­ресяващ кафявата чума. Прояви, зад които стоят идеологически под­буди, съз­дават нап­режение и пос­тавят раз­делителни линии между хората.

Целта им е обс­луж­ването на дребни политически интереси, а не решаването на реални проб­леми на граж­даните.

Кон­с­тан­тин Пав­лов е изб­ран за районен кмет за да строи, да подоб­рява жиз­нената среда, да опазва културно-историческото нас­лед­с­тво и да стопанисва общин­с­ката соб­с­т­веност в „Лозенец“, а не да руши, скверни паметта на загиналите воини и да предиз­виква меж­дународни скан­дали с нелепи пред­ложения“, добави той.

В Договора за приятел­ски отношения и сът­руд­ничес­тво между Репуб­лика Бъл­гария и Рус­ката федерация и съв­мес­т­ната Дек­ларация на президен­тите е рег­ламен­тирано, че двете страни се задъл­жават да приемат необ­ходимите мерки за съх­раняване и осъщес­т­вяване на необ­ходимите грижи за намиращите се на териториите им цен­ности, свър­зани с историята и кул­турата на двете страни, в това число и воен­ните памет­ници, както и осигуряване на свободен дос­тъп до тях“, посочи Пар­гов.

Подобно деяние ще бъде и грубо нарушение на меж­дународ­ните норми, залег­нали в Женев­с­ката кон­вен­ция, съг­ласно които всяка страна има право, независимо от каузата на вой­ната, да има свои военни гробове и памет­ници на територията на друга страна. И тези военни пог­ребения и памет­ници са неп­рикос­новени.

Ето защо ние, общин­с­ките съвет­ници от БСП, от свое име и от името на социалис­тите от „Лозенец“ и от цяла София, категорично се противопос­тавяме на пред­ложението на Пав­лов Столична община да пред­п­риеме подобна поредица от абсур­дни дейс­т­вия. Призоваваме кметът на София и Столич­ният общин­ски съвет ясно да се раз­г­раничат“, допълни той.