Радев сезира КС за разпоредби от Закона за здравето

Президен­тът Румен Радев сезира Кон­с­титуцион­ния съд за раз­поредби от Закона за здравето, свър­зани с обявяването на извън­редна епидемична обс­тановка, съобщи Новини.бг. Дър­жав­ният глава оспорва ней­ното обявяване от Минис­тер­с­кия съвет, лип­сата в закона на пределен срок за продъл­жител­ността й, фор­мал­ните критерии за преценка на опас­ността за живота и здравето на хората и неп­ропор­ционал­ното ограничаване на тех­ните права.

Радев още преди ден под­писа указ за обнарод­ване на промените в Закона за здравето, но заяви, че ще сезира КС.

Обявената извън­редна епидемична обс­тановка е основание за въвеж­дане на временни противоепидемични мерки със заповед на минис­търа на здравеопаз­ването или на дирек­тора на съот­вет­ната регионална здравна инс­пек­ция според териториал­ния им обх­ват, които могат да ограничават кон­с­титуционни права на граж­даните. Считам, че тези промени в Закона за здравето го отдалечават от кон­с­титуцион­ните стан­дарти, допус­кащи ограничаване на основ­ните права, и не дър­жат сметка за ролята, която законодател­ната власт има в този процес.

За да се обяви извън­редна епидемична обс­тановка, според чл. 63, ал. 3 при извър­ш­ването на оцен­ката на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор трябва да се кон­с­татира непос­ред­с­т­вена опас­ност за живота и здравето на граж­даните от заразна болест по чл. 61, ал. 1. В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето непос­ред­с­т­вената опас­ност се презюмира с кон­с­татирането на някой от алтер­нативно посочените в раз­поред­бата критерии. Наред с това чл. 63, ал. 2 пред­вижда извън­ред­ната епидемична обс­тановка да се обявява за определен период от време, но не установява нито определен, нито определяем срок за времевите й предели.

основни права като правото на прид­виж­ване на територията на страната, правото на труд могат да бъдат под­лагани на ограничения, без да е спазено изис­к­ването, че „със закон може да бъде временно ограничено упраж­няването на отделни права на граж­даните“. Ограниченията на такива същ­нос­тни права без законово определен времеви лимит ги прев­ръща в пос­тоянни ограничения, налагани по преценка на изпъл­нител­ната власт, което не съот­вет­с­тва нито на чл. 57, ал. 3, нито на чл. 8 от Кон­с­титуцията. Кон­с­титуцион­ният съд под­чер­тава необ­ходимостта от кон­к­ретни гаран­ции, че прилагането на мер­ките ще е свър­зано с пос­тигане на тях­ната основна цел (Решение № 12 от 2013 г.). Въз­мож­ността за прилагане на мерки в тези граници, наред с широките въз­мож­ности за обявяване на извън­редна епидемична обс­тановка, води до засил­ване на влас­товата асимет­рия между изпъл­нител­ната и останалите власти, пише дър­жав­ният глава в искането си до кон­с­титуцион­ните съдии.

По изложените съоб­ражения се обръщам към Вас с искане да обявите противокон­с­титуцион­ност на чл. 63, ал. 27 от Закона за здравето поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и 8 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, пише още Радев. Той пред­лага КС да кон­с­титуира като заин­тересувани инс­титуции Народ­ното съб­рание, Минис­тер­с­кия съвет, минис­търа на здравеопаз­ването и омбуд­с­мана.