Христо Проданов: От 3 години БСП предлага 9% ДДС за всички храни и за лекарствата

Христо Проданов: От 3 години БСП предлага 9% ДДС за всички храни и за лекарствата

Пред­ложенията на БСП биха помог­нали на най-нуждаещите се хора. От 3 години пред­лагаме 9% ДДС за храни и лекар­с­тва. За всички бъл­гар­ски граж­дани, които поради кризата бяха в неп­латен отпуск, или тряб­ваше да гледат своите деца, ние пред­ложихме да получат по една минимална работна зап­лата с осигуров­ките за месеците, в които тези хора са си вкъщи.” Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БНТ. Той уточни, че това касае самоосигуряващите се, май­ките, артис­тите. Социалис­тът допълни, че ако е било прието пред­ложението на БСП, нямаше хиляди хора да са с прекъс­нат осигурителен стаж.

При г-н Борисов обещаното не е като изпъл­неното. Той многок­ратно пър­воначално е заявявал едно, а след това е променял мнението си. През 2011г. отново говореше за намаляване на ДДС, но не нап­рави нищо и не изпълни и това си обещание до ден днешен“, каза Проданов. Той обясни, че ако все пак бъде пред­ложено 9% ДДС за храните в турис­тичес­кия бранш, БСП ще го под­к­репи: „Имаме политически позиции и за нас няма значение дали е пред­ложено от БСП или от друга пар­тия. Щом съв­пада с нашите виж­дания, ще го под­к­репим. Ние сме пос­ледователна и отговорна пар­тия.“

Социалис­тът припомни, че от 2 години БСП пред­лага турис­тически ваучери с цел помощ на бранша, които не са били под­к­репени от ГЕРБ и Обединени пат­риоти, но изрази задовол­с­тво, че сега управ­ляващите са под­к­репили тази идея, както и мер­ките, свър­зани с туризма– плащане на места в чар­търни полети за чужди туристи, които прис­тиг­нат в Бъл­гария, както и предос­тавянето на ваучери за медиците на първа линия и полицаите.

Основ­ните мерки, които бяха приети са неработещи– нап­ример мяр­ката „60:40”. Това не го казва БСП, а биз­несът и хората. Ние само пред­виж­дахме тази ситуация и проверявахме“, под­черта Проданов. Той припомни, че от под­к­репата на дър­жавата са се въз­пол­з­вали фирми, които за миналата година са изкарали чиста печалба от над 20млн. лв. „Ролята на дър­жавата трябва да бъде да помага на най-уязвимите”, завърши Христо Проданов.