Антон Кутев: БСП предлага от години 9% ДДС за храни и лекарства

“Рад­вам се, че се прие пред­ложението на БСП за съз­даване на комисия за кон­т­рол на раз­ходите на пуб­лични сред­с­тва, свър­зани с преодоляването на пос­лед­с­т­вията от раз­п­рос­т­ранението на Covid-19.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев пред БНР. Той комен­тира, че според него се е прекалило с някои от мер­ките, което вече има чисто икономически измерения: “Лич­ната ми позиция е, че нямаше смисъл от това да се зат­ворят пар­ковете. Бяха пресилени и КПП-тата по градовете“.

Антон Кутев комен­тира думите на премиера Борисов, че бъл­гарите имат ред­кия шанс да управ­лява той: “Борисов се счита за дар Божи, но всеки има право на заб­луж­дение. Умилително е.“

Народ­ният пред­с­тавител изтъкна, че здрав­ната криза е прик­лючила, но икономичес­ката тепърва пред­с­тои. “БСП пред­лага от години 9% ДДС за храни и лекар­с­тва. Биз­несът трябва да бъде под­помаган, но е нужно да се помогне и на хората. От БСП искаме парите да стиг­нат кон­к­ретно до хората. Искаме да се намалят цените на ключовите продукти, за да се помогне и на бед­ните хора. Най-тежко ударените от кризата няма да отидат в рес­торан­тите и по хотелите.Точно те трябва да бъдат под­помог­нати“, каза Кутев. Той под­черта, че е нужно дър­жавата да стимулира икономиката, за да не се влоши кризата.

Социалис­тът припомни, че управ­ляващите не са приели много от пред­ложенията на БСП, като това неп­латеният отпуск да се плати от дър­жавата, както и една минимална работна зап­лата да се даде на всички хора, останали без работа.

Кутев комен­тира, че привет­с­тва всякаква форма на намеса на дър­жавата, когато тя е пазарно съоб­разена. Това би могло да регулира средата, защото дър­жавата би тряб­вало да работи с малки мар­жове и да пред­лага кон­курен­тни цени.Той даде пример с атом­ната цен­т­рала в Коз­лодуй, за която комен­тира, че продава най-евтиният ток в Бъл­гария, а може би и в света. “След като 30 години ни обяс­няваха, че дър­жавата е лош стопанин, сега неолиберално правител­с­тво започна да стига до идеята, че е нужна пряка намеса на дър­жавата в определен биз­нес сек­тор“, изтъкна Кутев. Според него ако това се случи, ще бъде добра крачка, но е важно дали ще има добро управ­ление.