Политолог: Колко хора реално получиха помощ в кризата? Кабинетът говори все в бъдеще време

Политолог: Колко хора реално получиха помощ в кризата? Кабинетът говори все в бъдеще време

Кар­тината е много неб­лагоп­риятна по всеки един от показателите, здравият разум не вижда смисъл тази кар­тина да бъде раз­к­расявана, така пред­седателят на Стратегичес­кия съвет към президента — проф. Алек­сан­дър Маринов, комен­тира ситуацията с коронавируса в предаването “Тази неделя“ по бТВ.

Правител­с­т­вото говори в бъдеще време, говори за заяв­ления, посочи той.

“Нап­ример мяр­ката 375 лв. помощ да родителите в неп­латен отпуск, но едва ли някой ще бъде доволен, ако вместо зап­лата в края на месеца, получи уведом­ление, че заяв­лението му е прието. Колко хора реално са получили помощ?“, попита Алек­сан­дър Маринов.

Според него в срав­нение с други страни без­въз­мез­д­ната помощ и всякакъв вид под­к­репа стигат до минимален кръг от засег­нати лица.

План не можем да имаме, защото нямаме правомощия да го реализираме, посочи той в отговор на въп­рос дали от екипа на президента имат план за справяне с кризата. Усещам една тен­ден­ция всички наши беди в живота да бъдат приписани на коронавируса, комен­тира той.

За раз­личията между премиера и президента Алек­сан­дър Маринов посочи, че това е въп­рос на ман­талитет и под­ход към управ­лението. Като пример той посочи, че извън­ред­ното положение е било обявено със сред­нощно изяв­ление на правител­с­т­вото, без да бъде дори уведомен президен­тът. Той научава това по неофициален път, дори от медиите, уточни Маринов.

“Второ – президен­тът пред­лага нещо на 3 март, премиерът го нарича зла свекърва, но на след­ващия ден започва да прави това, което пред­лага президен­тът. Такова пар­т­ньор­с­тво трудно може да се осъщес­тви“, каза пред­седателят на Стратегичес­кия съвет.

“Президен­тът Радев не е притес­нен от въп­роса за рей­тинга. Никъде в Европа сега не се мерят политически рей­тинги поради харак­тера на кризата“, отбеляза още социологът. Според него дър­жав­ният глава категорично не бърка в поведението си в тази криза.