Президентът разкритикува мерките за справяне с кризата

Президентът разкритикува мерките за справяне с кризата

Президен­тът Румен Радев раз­к­ритикува взетите до момента социално-икономически мерки за справяне с пос­ледиците от COVID-19. Според него те не са дос­татъчни и бед­ните хора ще бъдат най-тежко засег­нати от кризата. Около тази теза се обединиха и икономисти, юристи и социолози, които присъс­т­ваха на кръгла маса под пат­ронажа на дър­жав­ния глава. Все още е рано да се дава оценка на резул­татите от взетите до момента социално-икономически мерки от страна на дър­жавата за справяне с кризата, категоричен беше президен­тът Румен Радев. По думите му обаче си личи ясно, че взетите мерки не са нито нав­ременни, нито дос­тъпни за най-нуждаещите се, нито без­въз­мез­дни. Бъл­гарите вече излизат от със­тоянието на хип­ноза след насаж­даната паника и все повече си задават въп­роса какво дейс­т­вително се случи, заяви дър­жав­ният глава, цитиран от БНТ. Лип­сата на адек­ватни мерки ни изп­равя пред много по-дълбок проб­лем от въз­с­тановяване на прекъс­нати произ­вод­с­тва и услуги и това е задъл­бочаването на бед­ността и неравен­с­т­вата, където без другото сме европейски шам­пиони. И президен­тът и икономисти бяха категорични, че от тази криза най-много ще пос­т­радат бед­ните хора. Ако на най-нуждаещите се пред­лагат кредити а не помощ, дър­жавата губи смисъл като опора за своите граж­дани в труден момент, комен­тира дър­жав­ният глава. Икономис­тите прог­нозират, че ако не бъдат намерени по-адекватни мерки, неравен­с­т­вото в общес­т­вото не само ще продължи, но и ще се задъл­бочи. Според изчис­ленията на социолози загубите за едно домакин­с­тво заради кризата са около 1000 лв. на месец, а помощите недос­татъчни за да я пок­рият. Според Румен Радев решение би било съз­даването на изцяло нови мерки и ускоряване на помощта най-вече за домакин­с­т­вата. Също така призова за повече проз­рач­ност при раз­ход­ване на сред­с­т­вата. Кар­тината е много неб­лагоп­риятна по всеки един от показателите, здравият разум не вижда смисъл тази кар­тина да бъде раз­к­расявана, така пред­седателят на Стратегичес­кия съвет към президента — проф. Алек­сан­дър Маринов комен­тира пред Би Ти Ви. Правител­с­т­вото говори в бъдеще време, говори за заяв­ления, посочи той. План не можем да имаме, защото нямаме правомощия да го реализираме, посочи той в отговор на въп­рос дали от екипа на президента имат план за справяне с кризата. Усещам една тен­ден­ция всички наши беди в живота да бъдат приписани на коронавируса, комен­тира той. Според него дър­жав­ният глава категорично не бърка в поведението си в тази криза.