Илияна Йотова: Не бих препоръчала на политик да живее с чувство на непогрешимост

Не бих препоръчала на нито един политик сега да живее с чув­с­тво за непог­решимост, защото обик­новено дава лоши резул­тати. За нас най-важното в момента е да предот­в­ратим икономическа и социална катас­т­рофа, а така, както сме тръг­нали, ще ни бъде много тежко, комен­тира вицеп­резиден­тът Илияна Йотова пред Би Ти Ви.

Икономичес­ката и социал­ната криза чука на вратата ни. Мер­ките – не каз­вам, че те са лоши, но те са малко, недос­татъчни, некоор­динирани. Трябва един много по-сериозен орган да се занимава с това, което пред­с­тои през след­ващите месеци, обяви вицеп­резиден­тът пред телевизията за пред­ложението да се съз­даде екс­пер­тен икономически и социален щаб, съобщи Клуб Зет.бг. Идеята бе лан­сирана през пос­лед­ните дни от президен­т­с­т­вото, а нас­тояването е до лятото да имаме пълна икономическа хроног­рама какво ще правим оттук нататък тези месеци. Причината — “независимо от уверенията на управ­лението дан­ните са доста тревожни“. Йотова се позова на статис­тика на Еврокомисията, според която в Бъл­гария се очаква 10,6% спад на БВП. Макар че нашето правител­с­тво говори за 3% спад, някак си съм свик­нала да вяр­вам повече на европейс­ките статис­тики, предуп­реди Йотова. Според вицеп­резидента оператив­ният щаб, който въвежда медицин­ски мерки, си е свър­шил работата в пър­вите сед­мици от обявяването на пан­демията, клишето, че сме “във война с невидим враг“ обаче вече не работи и то е било валидно само докол­кото “попитахме генералите в тази война — лекарите, а те дадоха доб­рите пред­писания“. Тя обаче пос­тави въп­роса “какво става с този щаб, защото очевидно през пос­лед­ните дни става ясно, че раз­ривът между проф. Вен­цис­лав Мутаф­чийски и останалите е пълен. И тя съжалява, защото щабът бил добре струк­туриран, имаше тен­ден­ции, имаше анализи…, добави Йотова, като два пъти изрази недоумение за това, че сега ни се пред­с­тавят едни числа и статис­тики, но вече няма дори въп­роси и анализ. Когато президен­тът каза преди два месеца, че ни тряб­ват повече тес­тове, за да се види реал­ната кар­тина, беше наречен от министър-председателя с обидни имена, което не прави чест никому, припомни Йотова. Ние не сме наив­ници — ще има губещи, ще има фалити, има рецесия, но нека видим как кризата да е по-мека. В условията на криза времето тече много по-бързо. И когато говорим, че има нужда от една такава струк­тура, която да взема бързи решения, това не значи, че трябва да е паралелна. Нека да я ръководи същият този финан­сов минис­тър, който и да е той, или икономичес­кият минис­тър, но да събере наис­тина екс­перти. И в момента има такъв съвет към икономичес­кия минис­тър, пос­лед­ното му събиране беше през сеп­тем­ври миналата година. За вицеп­резидента ост­рата реак­ция на правител­с­т­вото срещу идеята за съз­даване на широк икономически щаб и искането за отчет­ност на мер­ките и проек­тите на властта за справяне с кризата пос­тавя въп­рос дали пък няма нещо скрито и влас­тимащите не желаят някой да гледа какво става с обещаните допъл­нителни пари за лекарите нап­ример, или с други проекти за отпус­кане на сред­с­тва.