Светият Синод предлага православието да се включи в избираемите учебни часове

Светият Синод предлага православието да се включи в избираемите учебни часове

В обръщение до кметовете, дирек­торите на училища и дет­ски градини и до родителите на лов­чан­с­кия мит­рополит Гав­риил, ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод, се казва:

“В дните на изпитания, с които се сблъс­ква целият свят, светата ни Цър­ква прилас­кава и утешава, окуражава и въз­питава чедата си в дух на крепка вяра, надежда и любов, социална отговор­ност и солидар­ност.

Ние виж­даме и раз­бираме труд­нос­тите, с които ежед­невно се сблъс­ква всяко семейс­тво, дет­с­ките градини, училищата, дър­жав­ните, облас­т­ните и общин­с­ките ни инс­титуции като цяло.

Под­к­репяме бъл­гар­с­ката дър­жава, която се опитва да под­помогне нашите граж­дани и, от своя страна, желаем да доп­ринесем за доб­руването на скъпия ни народ. В тази връзка насоч­ваме вашето внимание към обучението по религия — християнство-православие като незаменим фак­тор за духовно-нравственото въз­питание на бъл­гар­с­ките ученици, което е от същес­т­вено значение за стабил­ното им лич­нос­тно раз­витие, за тях­ното справяне в живота и за умението им да работят градивно и да реагират морално в периоди на глобални кризи, опасни епидемии и всеобща несигур­ност.

През нас­тоящата 2020 г. Св. Синод успешно завърши напис­ването на своите учеб­ници по религия — християнство-православие от 1-ви до 5-ти клас и продъл­жава работата си по учеб­ниците от 6-ти до 12-ти клас.

Съв­сем скоро пред­с­тои финал­ното им одоб­рение от Минис­търа на образованието и науката, чиято воля е те да влязат в обучението по религия през учеб­ната 20202021 година. С новите си учеб­ници Св. Синод под­к­репя бъл­гар­с­ките родители и учители в тех­ните високоот­говорни задъл­жения да въз­питават и образоват младото поколение в неп­реход­ните хрис­тиян­ски цен­ности.

Културно-просветният отдел при Св. Синод пред­лага от началото на учеб­ната 20202021 година учеб­ният пред­мет религия — християнство-православие да бъде включен в избираемите учебни часове (ИУЧ) във всички бъл­гар­ски училища.

Учеб­ниците на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква ефек­тивно и нав­ременно ще под­помог­нат процеса на обучението по религия в ИУЧ като по-подходяща форма за изучаване на пред­мета от факул­тативно избираемите часове”.