Мнима банкерка събира пари срещу обещание за кредит

Мнима банкерка събира пари срещу обещание за кредит

Мнима бан­керка събира пари срещу обещания за кредит. Схемата дейс­т­вала на територията на цялата страна от добре организирана прес­тъпна група. Жалби са подадени в София, Плов­див и Кюс­тен­дил. Въп­реки многоб­рой­ните сиг­нали и това, че МВР я издирва „бан­ковата служителка” прави пореден опит за измама само преди две сед­мица, пише „Нова телевизия”. Тя се пред­с­тавя за счетоводител, управител на бан­ков клон или за сек­ретарка на шеф на банка. Твърди, че урежда всякакви кредити. В същото време полицията я издирва за измами в особено големи раз­мери. Излъганите от нея са десетки, с хиляди левове. Казва се Петя Пет­кова, но се пред­с­тавя и с други имена. Намира жер­т­вите си нав­сякъде. Често в салони за красота. Така се запоз­нава с поред­ната си жер­тва и да й обещае меч­тания кредит. Пред­с­тавила се управител на клон на една от големите банки, раз­казва една от жер­т­вите на измамата, че може да и осигури кредит. Обещанието засилва със сигурен човек, който е един от учас­т­ниците в схемата. Той също има много имена. За да не бъде уличен в прес­тъп­ление, избяг­вал срещи с жер­т­вите си, но пък им давал под­робни указания по телефона. За да издейс­тва кредит всеки клиент тряб­вало да му дава пред­варително процент от сумата. Измамената жена е подала жалба в полицията. Жалба е подала и биб­лиотекар­ката Мариана Хрис­тева от плов­див­с­кото село Доб­ралък. За да рефинан­сира кредита ѝ Петя Пет­кова поис­кала от биб­лиотекар­ката 6 900 лв. Жената изтег­лила парите от 5 фирми за бързи кредити. Издир­ваната от полицията учас­т­вала и в други схеми с неин съучас­т­ник. Двамата зав­лекли и момче с 60 000 лв. Екип на телевизията потърси мнимата служителка. По лична карта тя живее в цен­търа на София. Апар­тамен­тът ѝ обаче се оказва запориран от съдия изпъл­нител, а домоуп­равителят на блока обясни, че никога не я е виж­дал. Срещу Петя Пет­кова има образувани пет досъдебни произ­вод­с­тва в полицейски управ­ления в няколко града в страната. Органите на реда все още я издир­ват.