ПОЗИЦИЯ на Политическия съвет на Коалиция “БСП за България“

Политичес­кият съвет на Коалиция “БСП за Бъл­гария“ смята за правилно, че нашата пар­ламен­тарна група под­к­репи мер­ките, които имаха пряко отношение към опаз­ване здравето на бъл­гар­с­ките граж­дани и във връзка с това под­к­репи обявяването на временно извън­редно положение от Пар­ламента на Репуб­лика Бъл­гария.

Успоредно с това, Съветът се солидаризира с оцен­ката на ПГ на Коалиция “БСП за Бъл­гария“ за ограничения харак­тер на мер­ките за преодоляване на кризата, пред­п­риети от управ­ляващото мнозин­с­тво в социал­ната и икономичес­ката сфери, защото те нямат реален положителен ефект върху икономиката и живота на хората. В под­к­репа на нап­равената оценка говорят фак­тите:

● хиляди бъл­гари, необ­х­ванати от мерки за под­помагане, останаха без­работни;

● цели сек­тори в икономиката се сриват, оставени  без реални дейс­т­вия от страна на дър­жавата за тях­ното оцеляване;

● правител­с­т­вото не пред­с­тави ясен план за преодоляване пос­ледиците от кризата.

Съветът под­к­репя ръковод­с­т­вото и дейс­т­вията на Пар­ламен­тар­ната група “БСП за Бъл­гария“ в 44-ото Народно съб­рание като правилни и отговарящи във висока степен на очак­ванията на бъл­гар­с­кото общес­тво преди и по време на извън­ред­ното положение, обявено във връзка с епидемията от коронавирус.

Съветът под­к­репя като реалис­тични и правилни пред­ложените от ПГБСП за Бъл­гария“ алтер­нативни мерки. Препоръчва на народ­ните пред­с­тавители от Коалицията да продъл­жат да пред­лагат и да отс­тояват решения, отнасящи се до най-засегнатите сфери на обществено-икономическия живот като: здрав­ната сис­тема; сел­с­кото стопан­с­тво; туризма и строител­с­т­вото, като се пос­тави акцент върху защитата на мал­ките и средни пред­п­риятия, работ­ните места, доходите, неравен­с­т­вата и обед­няването.

Съветът пред­лага по отношение на данъч­ната политика Пар­ламен­тар­ната група да внесе отново за раз­г­леж­дане в НС пред­ложението за намаляване на 9% ДДС върху храните и лекар­с­т­вата.

Ръковод­с­т­вото на коалицията оценява, че цялос­т­ната й дей­ност и основни нейни инициативи остават неиз­вес­тни за общес­т­вото поради негатив­ната медийна кам­пания, която се води срещу “БСП за Бъл­гария“ като един­с­т­вена пар­ламен­тарна опозиция и в час­т­ност срещу ней­ното ръковод­с­тво.  

Ние оценяваме положително ролята на БСТВ като медия, отс­тояваща свобод­ното слово във време, в което коруп­ция и тайни споразумения между медии, политици и олигарси са широко раз­п­рос­т­ранени прак­тики, в резул­тат на което Бъл­гария се нарежда на 111-о място по свобода на словото, на пос­ледно място в ЕС.

Съветът цени високо работата на екипа на БСТВ и под­к­репя усилията на ръковод­с­т­вото за ней­ното озд­равяване и раз­витие.

Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия

Комунис­тическа пар­тия на Бъл­гария

Политически клуб “Еког­лас­ност“

ПП “Нова зора“

Политически клуб “Тракия“