Президентът: Културните дейци не бива да бъдат лишени от извоювани вече трудови права

Президентът: Културните дейци не бива да бъдат лишени от извоювани вече трудови права

Кул­тур­ните дейци имат своя значим принос за укреп­ване на духов­ната сила, която обединява общес­т­вото. В този труден момент всички творци се нуж­даят от под­к­репата не само на пуб­ликата си, но и на дър­жавата, заяви президен­тът Румен Радев на среща с пред­седателя на Съюза на бъл­гар­с­ките музикални и тан­цови дейци Станис­лав Почекан­ски, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на президента, цитирани от Епицентър.бг. Двамата обсъдиха актуални въп­роси в областта на кул­турата в кон­тек­ста на епидемич­ната криза и пос­лед­валите рес­т­рик­ции, засег­нали първо тази сфера.

От съюза се опасяват, че има риск художествено-творческите, тех­ничес­ките и админис­т­ратив­ните колек­тиви да загубят трудови права, след като на 6 юни изтича срокът на дейс­т­вие на бран­шовия колек­тивен трудов договор за музикално-сценичните изкус­тва, а под­готов­ката за новия документ се бави. При изтичането на дейс­т­ващия договор, той не може да бъде автоматично под­новен и се прек­ратява, а това ще пос­тави на изпитание творци в уяз­вими групи, особено тези, на които им пред­с­тои пен­сиониране, предуп­реди Почекан­ски. Той алар­мира и за лип­сата на отговор от ресор­ното минис­тер­с­тво по искането за свик­ване на заседание на Отрас­ловия съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво, на което да бъдат обсъдени и антик­ризис­ните мерки за бранша. Кул­тур­ните дейци не бива да бъдат лишени от извоювани вече трудови права, заяви президен­тът Румен Радев и допълни, че особено в нас­тоящата криза лип­сата на нов колек­тивен трудов договор ще задъл­бочи теж­ката ситуация, пред която се изп­равиха бъл­гар­с­ките творци. По думите на президента, още в началото на кризата, предиз­викана от коронавируса, редица дър­жави са реагирали бързо и адек­ватно с кон­к­ретни и детайлни мерки в помощ на засег­натите артисти. Необ­ходимо е по-сериозно внимание към бъл­гар­с­ките творци, изгубени работни места трудно се въз­с­тановяват, би тревога Радев. В този труден момент твор­ците се нуж­даят от под­к­репата не само на пуб­ликата си, но и на дър­жавата, заяви още той.