Отменя се задължителният болничен престой за лица над 60 години с COVID-19

Отменя се задължителният болничен престой за лица над 60 години с COVID-19

Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев издаде заповед, с която лечението в бол­ница за лица над 60 години с хронични заболявания и установен коронавирус вече не е задъл­жително, съобщи БНТ. В предишна своя заповед от 14 май минис­тър минис­търът раз­пореж­даше задъл­жителен бол­ничен прес­той без значение от със­тоянието на заразения. В заповедта от вчера обаче пише, че бол­нич­ното лечение е по преценка на лекар и е “в зависимост от клинич­ното протичане на заболяването“. Вчера четирима адвокати поис­каха от Вър­хов­ния админис­т­ративен съд да отмени заповедта на минис­тър Ананиев за задъл­жително бол­нично лечение за хора над 60 години и на такива с невъз­мож­ност за изолация и лечение в домашни условия, ако имат COVID19, припомня общес­т­вената телевизия.