Корнелия Нинова: Паралелната държава задушава реалната, управлява ни задкулисие

Корнелия Нинова: Паралелната държава задушава реалната, управлява ни задкулисие

• Фак­тите: Близо 150 хил. нови без­работни, 1% получили помощ по мяр­ката 60 на 40. Два месеца милиони хора, обед­нели без работа и доходи при ръст на цените между 10 и 15 %.

• Нужни са промени в модела на здравеопаз­ване, в икономичес­кия и социален модел, категорична е лидер­ката на социалис­тите

Паралел­ната дър­жава е обвила Бъл­гария като паш­кул и я души, заяви в дек­ларация от името на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

“Управ­лението на Борисов нанесе много вреди на Бъл­гария, но има една огромна — обез­сили инс­титуциите, раз­г­ради дър­жав­ността и ги предаде на зад­кулисието. Днес зад­кулисието управ­лява дър­жавата, но е време за рав­нос­метка и плащане на политическа сметка“, изтъкна лидерът на БСП.

Според нея, ако премиерът не е знаел какво се случва в дър­жавата, той не е за този пост. “Няма смисъл просто да го краси. Ако е знаел и не е взел мерки, той е съучас­т­ник. Днес той трябва да отговаря, а не поред­ният му бушон“, категорична бе Кор­нелия Нинова.

“Правител­с­т­вото управ­лява не с видими решения на инс­титуциите, а с невидими записки между биз­нес­мени. Правител­с­т­вото управ­лява не с кон­т­рол върху дър­жав­ната комисия по хазарта и НАП, а с ценни указания към девой­ките в дър­жавни служби. Докато ни обяс­нявахте, как 20 млн. за деца с увреж­дания ще сринат бюджета и ги няма в дър­жавата, виж­даме, че едни 20 млн. са се раз­мятали за финан­сиране на медии. Свобода на словото ли? Това изг­лежда е илюзия в Бъл­гария“, каза още Нинова.

 

Целта ни е въз­с­тановяване на икономиката и грижа за хората

, правител­с­т­вото нито раз­бира тази цел, нито има капацитет да я изпълни, каза още лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Според нея са необ­ходими промени, за които от “БСП за Бъл­гария“ говорят отдавна. “Промени в модела на здравеопаз­ване, в икономичес­кия и социален модел. Нашата цел е въз­с­тановяване на икономиката и грижа за хората. Никой да не бъде заб­равен. Правител­с­т­вото на ГЕРБ и “Обединени пат­риоти“ нито раз­бира тази цел, нито има капацитет да я изпълни. Тях­ната е оцеляване док­рая на ман­дата. Икономичес­ките и социални мерки на управ­ляващите не работят. Доказ­ват го фак­тите,

близо 150 хил. нови без­работни, 1% получили помощ по мяр­ката 60 на 40. Два месеца милиони хора, обед­нели без работа и доходи при ръст на цените между 10 и 15 %. Излъгани земеделци, че дър­жавата ще им изкупи продук­цията. Излъгани също, че дър­жавата ще им осигури да влязат в тър­гов­с­ките вериги. Общини на прага на фалита, данъчни промени, нап­равени с думите на премиера: “Ще проб­ваме и ако не работи, ще ги отменим“. Т.е. работа на парче, на прин­ципа проба-грешка, нес­табил­ност, несигур­ност и липса на пер­с­пек­тива. Така не се управ­лява дър­жава“, изтъкна лидерът на БСП.

“Необ­ходими са ни пет неща, които ние започ­нахме да правим. Първо, професионалисти, икономисти и финан­систи. Не калин­ките на властта — правят реална оценка и прог­ноза. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво прог­нозира минус 3 % на БВП, но ЕК минус 10. Ако е минус 3, дефицитът ще се ком­пен­сира с 10 млрд. лв. заем, но ако е минус 10, какво ще се случи, уважаеми управ­ляващи?“, попита Нинова от пар­ламен­тар­ната трибуна. Според нея финан­сите се планират дъл­гос­рочно. Тя попита някой дали е раз­б­рал какво е със­тоянието на бюджета?

“Ясна ни е вашата цел, да се финан­сира всичко наесен, защото пред­с­тоят избори, да се потушава нап­режение. Това не е дър­жав­ническо мис­лене. Парите, инвес­тирани днес, ще спес­тят много от проб­лемите, които ни чакат наесен. Трето, определят се сек­торите, които произ­веж­дат най-голям от БВП и където има най-много заети работ­ници“, каза още Нинова.

Според нея целият дър­жавен и инс­титуционален ресурс трябва да е насочен към хората.

 

Можем да спорим за данъчни сис­теми, но можем да сме едно, когато трябва да си вър­нем дър­жав­ността и да я под­чиним на народа, а не на зад­кулисието, каза още лидерът на БСП.

“Години наред говорим — има паралелна дър­жава, която убива истин­с­ката. Тя е обвила Бъл­гария в паш­кул и я притиска до задушаване. От думи — ето я наяве. Виж­дате я в пос­лед­ните сед­мици. Уважаеми народни пред­с­тавители, има една много мъдра книга, която бих препоръчала на всеки, който е решил да се занимава с политика. Тя се казва “Защо нациите се провалят“. И защо мис­лите, че се провалят? Дали причината е в кул­турата, геог­рафията или в нез­нанието за правил­ните политики? Не, нито един от тези фак­тори не е определящ и съд­боносен от рим­ско време до днес. В основата на успеха на всяка нация стоят съз­дадените от човека инс­титуции. Управ­лението на Борисов нанесе много вреди на Бъл­гария, но има една огромна — обез­сили инс­титуциите, раз­г­ради дър­жав­ността и ги предаде на зад­кулисието. Днес зад­кулисието управ­лява дър­жавата, но е време за рав­нос­метка и плащане на политическа сметка“, изтъкна още лидерът на БСП.

Според нея, ако премиерът не е знаел какво се случва в дър­жавата, той не е за този пост. “Какви ценни указания се дават на уж независими дър­жавни органи? И какво получават срещу това онези, които им дават указания. Как един биз­нес­мен поема ангажимент към друг да му съпор­тва пред независим дър­жавен орган? Трети въп­рос, г-н Борисов, има ли случ­ващото се връзка със 111-ото място на Бъл­гария по свобода на словото и финан­сират ли се медии срещу политически поръчки?“, попита Нинова.

“Най-важният въп­рос — ще остане ли без­наказано всичко това

, уважаеми бъл­гар­ски граж­дани. Ще има ли най-накрая справед­ливост. Обръщам се към всички вас, смели и здравомис­лещи, не се страхувайте. Ще ни разединяват, ще ни противопос­тавят, но ние трябва да се обединим. Можем да спорим за данъчни сис­теми и за здравни модели, можем да бъдем раз­лични, но можем да бъдем и едно, когато трябва да си вър­нем дър­жав­ността и да я под­чиним на служба на народа, а не на зад­кулисието“, призова още Кор­нелия Нинова