Експерт: Да носим маски, да спазваме мерките

Експерт: Да носим маски, да спазваме мерките

Окуражително, е че разпространението на COVID-19 не е масово, а на конкретни огнища, смята акад. Богдан Петрунов

“Далече сме от какъвто и да е край на епидемията“. Това каза пред БНР академик Бог­дан Пет­рунов, имунолог и бивш дирек­тор на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести. По думите му по естес­т­вения биологичен ход на вируса епидемията продъл­жава. Според академика не по-малко от 7080% от хората в човеш­ката популация трябва да бъде инфек­тирана, за да се съз­даде необ­ходимата база на колек­тивен имунитет, която да доведе до изгас­ване на вируса. Той уточни, че това ще стане много бавно, а през това време трябва да се спаз­ват противоепидемич­ните мерки.

“Важно е, че в момента раз­п­рос­т­ранението на вируса не е масово, а на клъс­тери. Трябва да се продължи изс­лед­ването на бол­ните. Да се продъл­жат много строгите мерки за социална и физическа изолация, без да се зат­варят градове или заведения, въобще на целия живот — икономически и социален,“ заяви специалис­тът.

Акад. Пет­рунов беше категоричен, че ако граж­даните не проявят отговор­ност да носят маски на общес­т­вени места, епидемията ще продъл­жава. Той уточни, че вече е доказано, че инфек­цията се раз­п­рос­т­ранява от тежко боледуващите, а носителите на вируса заразяват в ниска степен.

Имунологът обясни, че най-малко след 1 година ще има вак­сина, която да е “дос­татъчно доказана със своята без­в­ред­ност и дос­татъчно ефек­тивна в епидемична ситуация“.

Акад. Бог­дан Пет­рунов определи като разумна инвес­тицията на ЕС в бъдеща вак­сина, “защото без инвес­тиция няма как да стане“, но отново изтъкна, че няма бързо да има готова истин­ски качес­т­вена вак­сина.

75 нови случая за денонощие, спад спрямо предиш­ните дни

Това сочат дан­ните на Национал­ната инфор­мационна сис­тема. Изс­лед­вани са 1975 проби. Раз­п­ределението по области по нас­тоящ адрес на лицата е във Видин — 3; в Габ­рово — 2; Кюс­тен­дил — 5; Мон­тана — 1; Плевен — 12; Плов­див — 1; Раз­г­рад — 1; Сливен — 11; Смолян — 2; София област — 7; София град — 14; Стара Загора — 3; Хас­ково — 2; Шумен — 10; Ямбол — 1. Общо 3266 случая на COVID-19 са пот­вър­дени у нас към момента. 1371 от тях са активни. 1723 са излекуваните лица, от които 7 са регис­т­рирани през пос­лед­ното денонощие. Пациен­тите с доказана коронавирусна инфек­ция, нас­танени в лечебни заведения за бол­нична помощ, са 247. От тях 16 се намират в интен­зивни отделения и клиники. ЗЕМЯ припомня, че в петък имаше регис­т­рирани рекор­д­ните 105 нови случая, но по-късно инс­титуциите се коригираха, че реал­ните заболели са 83.