БСП избира пряко своя лидер на 12 септември

БСП избира пряко своя лидер на 12 септември

Времето доказа нашата правота, категорична е лидерката на партията Корнелия Нинова

Прекият избор за лидер на БСП ще е на 12 сеп­тем­ври, а кон­г­ресът  на пар­тията  ще се проведе на 2627 сеп­тем­ври в зала 1 на НДК.

До 4 август трябва да прик­лючат всички пар­тийни кон­ферен­ции в страната.

На 12 август стар­тира вътрешно-партийната кам­пания за кан­дидатите за пред­седател­с­кия пост.

Национал­ният съвет на БСП пос­тигна единодушно съг­ласие за по-ранна дата за пряк избор на пред­седател на пар­тията.

Само с един, гласувал „въз­дър­жал се“, всички страни договориха периода на вота от всички социалисти по време на точ­ката за хода на отчетно-изборната кам­пания в БСП

Кор­нелия Нинова под­к­репи изтег­лянето нап­ред на датата за пряк избор на пред­седател на БСП, пред­ложено от Янаки Стоилов.

Така окон­чателно отпадат слуховете и съм­ненията за прекия вот, а лидер­ката на пар­тията Кор­нелия Нинова изрази надежда, че пар­тията излиза от заседанието на своя Национален съвет по-консолидирана.

В словото си пред Пленума на НС на БСП лидер­ката на пар­тията заяви: „Времето доказа правотата на нашите позиции в пос­лед­ните четири години. В Бъл­гария същес­т­вува паралелна дър­жава. Тя е зав­ладяла официал­ната. Не инс­титуциите, а зад­кулисието управ­лява страната. Правител­с­т­вото на Борисов не се бори с него,  а му е предала управ­лението на Бъл­гария и в общ сговор изс­мук­ват ресур­сите й. Няма да се връщам назад.

Нека видим само пос­лед­ните дни.  Минис­тър на земеделието призовава за прик­риване на измами, минис­тър на образованието, оплетен в кон­ф­ликт на интереси и далавери с пари за учеб­ници,  минис­търът на вън­ш­ните работи в семейни обв­ръзки със скан­дален строеж на Алепу, минис­тър на финан­сите и пред­седател на Бюджет­ната комисия са в отк­рит законодателен лобизъм и скрити договорки за хазарт. Дър­жавата изкупува на двойна цена акции в час­тна банка без сан­к­ции на Народ­ното съб­рание и с наши пари. Където и да пог­лед­неш е пропито от без­законие и кражби.

И нак­рая чуваме запис, в който премиерът без­п­рецеден­тно злепос­тавя Бъл­гария пред Европа,  комен­тирайки по недопус­тим начин европейски лидери. Той прави приз­нание за изпол­з­ване на дър­жав­ната машина срещу биз­нес­мени, дръз­нали да не се съоб­разят с неговото мнение и сипе зап­лахи срещу кан­дидата ни за евроиз­бори Елена Йон­чева. Ароган­тно и цинично определя пред­седателя на пар­ламента, с което окон­чателно убива инс­титуцията Народно съб­рание. За пореден път показва унизително и през­рително отношение към жените. Борисов демон­с­т­рира без­наказаност, злоупот­реба с власт и прос­ташка агресия. Борисов се прев­ръща в опас­ност за Бъл­гария.

Прех­валената му вън­шна политика се свежда до онова изречение от записа, което не бих пов­торила.  Не бива да се изненад­ваме защо получаваме поред­ния отказ от приемане в Шеген и чакал­нята на Еврозоната.  Вън­ш­ната политика не е прос­тащина, прик­рита зад нез­наене на езици, а сериозна, пос­ледователна и с харак­тер отс­тоявана позиция в защита на национал­ния ни интерес в общия ни европейски дом.

А вътре? Бед­ността нарас­тва и в резул­тат на кризата. Увеличават се неравен­с­т­вата. Икономиката бук­сува. Здравеоп­заването е недос­тъпно за хиляди хора. Образовател­ното рав­нище на децата ни пада, прек­рас­ната ни природа се унищожава от тонове бок­луци, мръсна вода и въз­дух. Това не може да продъл­жава повече така. Нужна е спешна промяна на модела на управ­ление. Не на бушоните, а на модела.

Ние, БСП, пос­ледователно се борим в пос­лед­ните 4 години за това. Но днес, когато се вижда краят на това управ­ление, сме заг­ледани в себе си, в споровете и бит­ките помежду си, рис­кувайки да изпус­нем историческа въз­мож­ност да променим  Бъл­гария.  Да, десетки години в БСП сме имали спорове и противобор­с­тва. Това е помагало на пар­тията да се запази като демок­ратичен организъм от хора с раз­лични мнения. Хубаво е да имаме раз­лични мнения. Опасно е, ако имаме раз­лични цели.

Нека останем раз­лични, но единни около целта, която си пос­тавихме преди 4 години — промяна на Бъл­гария за въз­с­тановяване на дър­жав­ността и раз­делението на влас­тите, дос­тъпно за всеки здравеопаз­ване и образование, работа и дос­тойни доходи, пер­с­пек­тива за младите и сигур­ност за въз­рас­т­ните, справед­ливост и равни въз­мож­ности за биз­нес и лич­нос­тно раз­витие. Сред­с­т­вото за тази цел е свалянето на ГЕРБ от власт, спечел­ване на избори и професионално управ­ление на Бъл­гария от поч­тени хора.

За да се пос­тигне това ни тряб­ват съюз­ници. Отп­равихме покана към други пар­тии, съюзи и НПО в левия сек­тор.  И пър­вата стъпка е добра. На една маса сед­наха такива организации, които в годините сме имали сложни отношения. Събра ни осъз­наването  на необ­ходимостта от общи усилия за спасяването на Бъл­гария.  Фор­матът ще прерасне в работен и е отворен за други субекти.  Пред­лагаме ви да нап­равим и национална под­писка, с която да потър­сим под­к­репата на всички, които искат промяна на модела на управ­ление.

Нашият най-голям съюз­ник е народът. Нашият най-голям враг — апатията и страхът. Нека се опитаме да освободим хората от тях и да им покажем, че с общи усилия животът ни може да бъде раз­личен, по-добър.

Социалис­тите внасят вот на недоверие на тема „Коруп­ция”

На своето заседание Национ­ланият съвет на БСП прие и решение за вот на недоверие срещу правител­с­т­вото на тема коруп­ция до края на юли, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията.

То е по пред­ложение на Красимир Янков. Вотът ще е прид­ружен с анализ и мерки от страна на левицата.

Национал­ният съвет отх­върли пред­ложението на Янаки Стоилов за организиране на протести срещу правител­с­т­вото на Бойко Борисов.

Пленумът на БСП въз­ложи на пар­ламен­тар­ната група да поиска съз­даване на Анкетна комисия за придобиването от страна на дър­жавата на 70 % от увеличения капитал Първа инвес­тиционна банка чрез ББР, предаде Аген­ция “Фокус“. На 12 юни стана ясно, че чрез Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие дър­жавата ще придобие 70 % от увеличения капитал на Първа инвес­тиционна банка и става акционер в дружес­т­вото с дял от малко под 19%, сума в раз­мер на около 140 милиона лева.

Това е 70 на 100 от общия обем на записаните и зап­латени акции при аук­циона от пред­ния ден и не пред­с­тав­лява дър­жавна помощ по смисъла на дейс­т­ващите европейски и национални правила в областта на дър­жав­ните помощи.

Капитализацията на Първа инвес­тиционна банка беше пос­лед­ното условие пред страната ни за влизането в ERM II, а впос­лед­с­т­вие в Еврозоната. Общото увеличение на капитала на ПИБ е 30 % или 200 милиона лева, което се наложи след установения капиталов недос­тиг при проверка на ЕЦБ през 2019 г.

По пред­ложение на Крис­тиан Вигенин съветите към Национал­ния съвет да пред­ложат кон­к­ретни мерки, които да влязат в план на БСП за излизане от криата с Ковид-19.

Проф. Румен Гечев: Кан­дидатите за пред­седател на БСП да дек­ларират имат ли икономически зависимости от властта

Депутатът Румен Гечев взриви залата на по време на извън­ред­ния пленум на БСП, проведен в събота.

Искаме от всеки кан­дидат за пред­седател на БСП да дек­ларира изпъл­нява ли общес­т­вени поръчки въз­ложени от пред­с­тавители на ГЕРБ и има ли икономически или други зависимости от управ­ляващите“.

Гечев пред­ложи това да бъде критерий за избор на пред­седател на БСП.

Къде се намирате? Кон­г­ресът е решил да има пряк избор. Кол­кото и да се напъвате, пряк избор ще има. Харесва или не харесва, народът ще решава. Който не желае, да отива в друга пар­тия където има анар­хия. Тук има ред!“, заяви в емоционал­ното си изказ­ване проф. Гечев, цитиран в 4Епицентър”.