Президентът и абитуриентка дадоха старт на благотворителната кампания „Подкрепи една мечта“

Президентът и абитуриентка дадоха старт на благотворителната кампания „Подкрепи една мечта“

Убеден съм, че и тази година бъл­гарите ще под­к­репят младежите от инициативата „Под­к­репи една мечта“, защото нашите деца имат нужда от увереност, че общес­т­вото ни е голямото семейс­тво, което вярва в талан­тите и меч­тите им, с тези думи дър­жав­ният глава Румен Радев се обърна към всеки, който има желание и въз­мож­ност да под­помогне финан­сово благот­ворител­ната инициатива. В Белог­рад­чик, по време на праз­ника на града, той връчи грамота за пос­тиг­нати спор­тни успехи в училище на абитуриен­т­ката Вер­жиния Малинова, която е сред младите хора в нерав­нос­тойно положение, включени в инициативата, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. Вер­жиния получи еднок­ратна стипен­дия от „Под­к­репи една мечта“ миналата есен заради отличен успех в 11 клас. Момичето тренира фут­бол, носи с гор­дост екипа на ФК „Атлетико“ Мон­тана и тази година ще кан­дидат­с­тва в НСА. Надявам се, че отново ще бъда сред младежите, които ще получат стипен­дия, но вече като студен­тка и благодаря на хората, които ми помагат, заяви Вер­жиния. Президен­тът поз­д­рави девой­ката за проявената упоритост и желание да продължи образованието си. Румен Радев припомни също, че в пос­лед­ните 2 години инициативата „Под­к­репи една мечта“ отличава с еднок­ратна стипен­дия не само студен­тите в първи курс, но и учениците, нас­танени в социални услуги, които завър­ш­ват 11 клас с отличен успех. Важно е усилията на тези млади хора да учат и да се раз­виват да бъдат забелязани и поощ­рени от нас, добави дър­жав­ният глава. Дарените сред­с­тва, които ще бъдат наб­рани по време на кам­панията, Админис­т­рацията на Президента ще раз­п­редели като еднок­ратна стипен­дия между зрелос­т­ниците, които ще продъл­жат образованието си във висше училище или професионален колеж, и учениците, завър­шили 11 клас с отличен успех, комен­тира Топновини.бг. Организациите, фир­мите и граж­даните, които ще дарят сред­с­тва в под­к­репа на инициативата „Под­к­репи една мечта”, могат да го нап­равят по бан­ковата сметка на Админис­т­рацията на президента:

IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01

BIC BNBGBGSD

Банка БНБ