Крими сериал в Просветното министерство

Крими сериал в Просветното министерство

Защо МС и МОН гузно мъл­чат: с колко милиона лв. от хаз­ната се купуват учеб­ници от „Прос­вета”? Усвоила ли е 751 452 евро фон­дацията на издател­с­т­вото от евроаген­цията на

4 работни дни не стиг­наха на прес­цен­т­ровете на МОН и на неговата евроаген­ция – Цен­търа за раз­витие на човеш­ките ресурси да отговорят на 3 елемен­тарни въп­роса. Всъщ­ност, понеже дан­ните са в ком­пютър, те могат да се изведат за секунди. Нечия гузна съвест обаче явно не поз­волява това да стане. Ето ги въп­росите:

С каква сума годишно МОН финан­сира покуп­ката на учеб­ници в училищата и другите инс­титуции в сис­темата на МОН?

 На каква стой­ност са учеб­ниците и помагалата, които МОН купува от издател­с­тво Прос­вета – София и свър­зани с него юридически лица?

Как ще комен­тирате сиг­нала, че за пос­лед­ните 4 години Фон­дация „Просвета-София ” кон­сул­тира, работи, учас­тва в проекти по прог­рама „Еразъм+” на стой­ност 751 452 евро от ЦРЧР – евроаген­цията на МОН?

Преди да заведем и да спечелим дело за дос­тъп до общес­т­вена инфор­мация, дадохме шанс на правител­с­т­вената инфор­мационна служба да не споделя вината на гуз­ните служители в минис­тер­с­т­вото и аген­цията и да я освободи от цялото правител­с­тво, като посочи нещо, което имат право да знаят данъкоп­лат­ците.

Защото кумата на минис­търа на образованието и науката, на когото е под­чинена и европейс­ката аген­ция по прог­рама Еразъм + на ЕС, финан­сира издател­с­тво Прос­вета – София, чиято фон­дация Прос­вета – София е с изпъл­нителен дирек­тор кумата на минис­търа Мария Мар­гаритова, съп­руга на пред­седателя на Комисията за защита на пот­ребителите Димитър Мар­гаритов. Двамата са не само кумци, но и кумове и най-добри приятели на минис­тър Въл­чев.

Не е случайно, че не само Комисията за предот­в­ратяване на кон­ф­ликт на интереси, но и прокуратурата се зае със семей­ния казус, понеже той е твърде показателен.

Лип­сата на отговор на кон­к­ретно пос­тавени, ясни, точни въп­роси с циф­рови отговори в лева и евро пред 19 минути, няма да спре пос­тавянето им с още по-голяма нас­той­чивост от правозащит­ните органи днес или утре. Това просто е неминуемо.

Затова и демон­с­т­рацията на страх е още по-жалка с гуз­ното мъл­чание.

20 от 105 милиона за дигитализация на фирма от кръга „Въл­чев”

Виж­дали сте пис­мото на евроаген­цията на МОН, в която проб­лемите на дигитализацията, медий­ната грамот­ност и изкус­т­вения интелект са определени като „неак­туални” за младите бъл­гари, а в същия текст се изразява съм­нение в дигитал­ните ком­петен­ции на ръководители на изпъл­нител­ната и мес­т­ната власт. Пуб­ликувахме го.

Странно защо тогава като Дей­ност 7 по получен от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката на Бъл­гария договор за 105 млн. лв. за без­въз­мез­дна помощ от ЕС, фигурират: „Инфор­мационни кам­пании за пол­зите от дигитал­ната ком­петен­т­ност, кибер безопас­ност, медий­ната грамот­ност, защита на интелек­туал­ната соб­с­т­веност, промотиране на EU Code Week и др”.

Превеж­даме: ако на една организация дър­жавата пише, че темата не е актуална, но защитава пари в Брюк­сел по нея, значи – елемен­тарно – парите просто трябва да стиг­нат до „правил­ните” ръце.… на друга организация.

Вече много пъти писахме как работи кръгът Въл­чев, който от 2005 г. се е въз­царил при всички правител­с­тва в образовател­ната сис­тема . Чрез проста сис­тема от род­нин­ски, приятел­ски връзки, кон­сул­тан­т­ски и пиар­ски ком­пании, обс­луж­ващи не само МОН, но и една от инс­титуциите, които го кон­т­ролират – Комисията за защита на пот­ребителите, се извър­шва насоч­ване на политиките и ресур­сите в сек­тора. А те не са малко – 4 милиарда лева годишно от бюджета и стотици милиони по 2-те европейски прог­рами в бранша, отново годишно.

Само срав­нете с 60 млн. за 5 години в хазарта или с общо 700 млн. лв. там…

Връщаме се обратно към докумен­тите:  

На 15.10.2019 г. бе под­писан договор за предос­тавяне на без­въз­мез­дна финан­сова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.0120001 „Образование за утреш­ния ден“ между Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката — кон­к­ретен бенефициент и ИА ОПНОИР — управ­ляващ орган на ОП НОИР. Проек­тът се реализира по Оперативна прог­рама „Наука и образование за интелиген­тен рас­теж“ (ОП НОИР) 20142020 г., съфинан­сирана от Европейс­кия съюз чрез Европейс­ките струк­турни и инвес­тиционни фон­дове, с кон­к­ретен бенефициент — Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейс­ката комисия. Прилагането на облачни тех­нологии в образованието ще осигури дос­тъп­ност, актуал­ност и управ­ление на образовател­ните ресурси — основа за качес­т­вено образование. Проек­тът ще доп­ринесе за решаване на основен проб­лем в образованието — лип­сата в национален мащаб на универ­сални елек­т­ронни профили на ученици, учители и екс­перти в сферата. За пот­ребителите в образовател­ния процес се пред­вижда да бъде съз­даден универ­сален елек­т­ронен профил за дос­тъп до сис­темите на МОН и

до внед­рената плат­форма за образователни услуги и съдър­жание. Ще бъде закупено оборуд­ване за внед­ряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодейс­т­вие. Основна дей­ност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови ком­петен­т­ности и дигитални умения… По проекта ще се под­к­репят и насър­чат учениците за повишаване на дигитал­ните им ком­петен­т­ности чрез учас­тия в извън­к­ласни дей­ности и занимания, вкл. за раз­витие на STEM. Чрез проекта ще се съз­дадат пред­пос­тавки за ускоряване на процесите на интег­рация на деца, зас­т­рашени от отпадане и/или изос­таване от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни пот­реб­ности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуж­дата от модер­низация на образованието чрез дигитализация ще бъде под­к­репена чрез провеж­дане на инфор­мационни кам­пании за важ­ността и общите или кон­к­ретни ползи за общес­т­вото.

Проек­тът е на обща стой­ност 104 959 178,01 лева и се финан­сира по Оперативна прог­рама „Наука и образование за интелиген­тен рас­теж“, съфинан­сирана от Европейс­кия социален фонд.

Продъл­жител­ността на проекта е 36 месеца — от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.”

Това е чудесно, 19 минути от 11 години работи за тези неща, въп­реки всички препят­с­т­вия, които оттогава и досега съз­дава властта – 8 години главен сек­т­рерар на МОН и 3 години минис­тър е един и същи човек – Красимир Въл­чев.

Резул­татите от това управ­ление в образованието са ясни – извървя се цяло поколение деца, влезли в училище в първи клас през 2009 г., които сега го завър­ш­ват.

Бъл­гария е на пос­ледно място, и то с голямо изос­таване, и по фун­к­ционална грамот­ност – нямат я почти половината гим­назисти, и по медийна грамот­ност – така и не се въведе адек­ватно граж­дан­ско образование и си караме по соц­тер­тип в най-лошия смисъл, и по дигитализация – 29% срещу 56% или двойно повече средно за ЕС и тройно повече във водещите дър­жави в циф­ровизацията и образованието еднов­ременно – Нидер­лан­дия и Фин­лан­дия.

Защо така?

Защото образованието, което се дек­ларира като приоритет, е сведено да бакал­ски сметки:

Всяка година като под­куп се вдигат зап­латите на учителите, без да им бъде пос­тавяно поне минимално изис­к­ване: нап­ример дигитални ком­петен­ции – базови. Според анкета на самото минис­тер­с­тво над 80% от преподавателите НЕ СА дигитално грамотни.

Това ясно и категорично се видя и се доказа при каран­тината – огромна част от учителите не можеха да изпол­з­ват прес­къпо купените соф­туеъри на МОН и изобщо показаха ярки проб­леми с ком­пютъра, дори в София децата се прис­миваха на това, защото си знаят – доста преповадатели с години не могат да се научат да водят дори елек­т­ронни днев­ници.

Над 30% от децата даже нямаха тех­ника вкъщи, така че нап­раво бяха изк­лючени от обучението и изгубиха целия втори учебен срок.

МОН официално ни писа, че „било пресилено” да се смята, че лошото и неадек­ватно образование обрича на бед­ност.

Съв­сем нарочно и заради 60 милиона годишно пазар на учеб­ници по оценка на бивш минис­тър, на дигитализацията се пречи. Той си ни го каза…

Парите, които сега вземаме за дигитализация, ще се похар­чат, а резул­тат ние никога не гоним. Ще стане като със сел­с­ките стадиони за 500 000 000 млн., на които никой не спор­тува, с бутафор­ните крепости за 400 000 000 млн., които никой не посещава като турист, като със санирането на двойни и тройни цени за 2 млрд.лв. и още 1 млрд. лв. на път за втора вълна сега.

Парите текат като река. Резул­татите или ги няма, или са трагични.

Вече дори раз­б­рахме кой и за какво е решено да вземе 20 млн. лв. от 105-те милиона лева, които са пред­видени в договора. Фир­мата е от приятел­с­кия кръг, окупирал от цар­ско време образованието чрез МОН и аген­циите му.

Крими сериалът продъл­жава.

От 19min.bg

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)