БСП: Промените в Закона за МВР създават недопустимо дублиране и конкуренция между спецслужбите

Днес раз­г­леж­даме връщането за пов­торно раз­г­леж­дане на Закона за МВР от президента, с който се дава въз­мож­ност на МВР да охранява определени категории лица по ред, пред­виден в други закони. Освен колизията с редица нор­мативни актове, описана в мотивите на президента, тази тема е неед­нок­ратно раз­г­леж­дана и са предос­тавени редица съоб­ражения. МВР трябва да се занимава с дей­ности, които са му въз­ложени по Кон­с­титуция и са описани в Закона за МВР“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Иванов препоръча МВР в след­ващите дни и месеци да със­редоточи своите  усилия към пос­тигането на неговите основ­ните цели и фун­к­ции – да осигурява общес­т­вения ред в дър­жавата и сигур­ността на граж­даните: „Да се намерят решения на проб­лемите, които да доведат до по-пълноценно фун­к­циониране на органите на МВР във връзка с преодоляването на битовата прес­тъп­ност, както и самото организационно със­тояние в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи — син­дикати в МВР заявиха, че са в готов­ност за протест“. Според него тези проб­леми трябва да бъдат решавани, а не да се слагат нес­войс­т­вени фун­к­ции, които допъл­нително ще натоварят сис­темата на МВР за изпъл­няване на своята дей­ност.

С тези промени в Закона за МВР ще се въведе още една струк­тура, която ще се занимава с охраната на физически лица. Ще има дуб­лиране на фун­к­ции и опас­ност от кон­курен­ция между тези служби, а това е недопус­тимо“, завърши Иван Иванов.

Вече имаме пример за дуб­лиране на фун­к­ции на служби – Дър­жавна аген­ция „Тех­нически операции“ и сход­ната по фун­к­ции и задачи служба в ДАНС. Това доведе до намаляване на обема на работата на ДАТО, до свиване на ней­ния кад­рови потен­циал, до намаляване на подадените заяв­ленията към нея за извър­ш­ване на ней­ните операции“. Това каза Филип Попов, сек­ретар на ПГ на „БСП за Бъл­гария“, от трибуната на Народ­ното съб­рание.

Според него МВР има дос­татъчно широк кръг от задачи и ком­петен­ции, за да се занимава с дуб­лиране на фун­к­циите на НСО. „Неп­рофесионал­ното отношение на управ­ляващите към НСО ще доведе на прак­тика до ней­ното деп­рофесионализиране. Това е най-малкото неуважение към историята на самата служба и на Репуб­лика Бъл­гария. Виж­дате до какво доведете дуб­лирането на фун­к­ции между ДАТО и ДАНС – същото най-вероятно ще се случи и с НСО“, категоричен е Попов.