Искат европейско разследване на заплахите на Бойко Борисов към Елена Йончева

“Скъпи приятели, пред­с­тавям на Вашето внимание и превод на пис­мото на г-жа Ираче Гар­сия, испан­ски евродепутат и пред­седател на групата на Социалис­тите и демок­ратите до пред­седателя на Европейс­кия пар­ламент (ЕП) Давид Сасоли с нас­тояване за раз­с­лед­ване, включително и със съдейс­т­вието на Европол, на пред­полагаеми зап­лахи на премиера Бойко Борисов към мен“. Това съоб­щава бъл­гар­с­кият евродепутат Елена Йон­чева в профила си във Фейс­бук и пуб­ликува тек­ста на пис­мото.

В него се казва: „Нас­коро се появи аудиозапис на човек, чийто глас много прилича на този на бъл­гар­с­кия министър-председател Бойко Борисов, за който бе съоб­щено в медиите, включително и някои меж­дународни издания като „Гар­диън“, „Юрак­тив“, „ Индипен­дънт“ и др. На записа гласът зап­лашва да нап­рави всичко необ­ходимо, за да „изгори“ един от членовете на Европейс­кия пар­ламент, Елена Йон­чева.

На този етап автен­тич­ността на записа не е нито пот­вър­дена, нито отх­вър­лена от бъл­гар­с­кия премиер. Вместо да се раз­с­ледва точ­ният обх­ват и естес­т­вото на зап­лахата от това да „изгори“ водещ политик от опозицията, един­с­т­вената дис­кусия, инициирана от бъл­гар­с­ките власти досега, е за закон­ността на записа. Можем да изразим дъл­боко съжаление за тази реак­ция от страна на бъл­гар­с­ките власти.

Особено като отчитаме, че Бъл­гария е страната с най-високо ниво на коруп­ция в Европейс­кия съюз, според „Transparency International“, а г-жа Йон­чева, която също е бивша жур­налис­тка, отдавна се е ангажирала активно в бор­бата срещу коруп­цията, и по-специално в кам­пания за разоб­личаването ѝ на най-високите рав­нища в дър­жавата. Обик­новено министър-председателят на държава-членка на ЕС би привет­с­т­вал всички усилия за борба и раз­к­риване на коруп­цията в неговата страна.

В условията на демок­рация се очаква премиерът и правител­с­т­вото да гаран­тират безопас­ността на общес­т­вените лич­ности и политиците. Следователно има нещо много сбър­кано, когато г-н Борисов не нас­тоява за щателно и независимо проуч­ване на този аудиозапис. Нещо повече, като се шегува неумес­тно, че няма лоша рек­лама, той се стреми да сведе до минимум раз­г­ласяването на случая и изг­лежда е на мнение, че няма нужда от официални пос­ледици от зап­лахите срещу член на Европейс­кия пар­ламент.

Подобни зап­лахи не само, че причиняват страх и без­покойс­тво на г-жа Йон­чева в личен план, но и сериозно зап­лаш­ват и под­копават независимостта и устоите на тази инс­титуция и не могат да се допус­кат при никакви обс­тоятел­с­тва. Ето защо Ви призовавам спешно да изп­ратите писмо до бъл­гар­с­кия министър-председател, в което да нас­тоявате за незабавно, задъл­бочено и независимо раз­с­лед­ване на този аудиозапис, обх­ващащо не само закон­ността му, но и неговата автен­тич­ност, с изпол­з­ване на всички въз­можни сред­с­тва, включително под­к­репата и сът­руд­ничес­т­вото на Европол, както и да под­чер­таете, че всички дейс­т­вия за сплаш­ване на жур­налисти и членове на Европейс­кия пар­ламент са напълно неп­рием­ливи и трябва незабавно да бъдат прек­ратени.

На пос­ледно място, зап­лахите срещу жур­налисти за съжаление не са ряд­кост в Бъл­гария и според „Репор­тери без граници“ страната има най-ниските стан­дарти за свобода на печата в Европа. Това не може да продъл­жава и без всякакво съм­нение няма как да поз­волим да зап­лаш­ват жур­налис­тите по такъв инс­титуционален и сис­тематичен начин, както се случва в момента. Затова бих привет­с­т­вала и по-нататъшни дейс­т­вия на политическо ниво по този случай, както и по отношение на бор­бата с коруп­цията в Бъл­гария, за които Европейс­кият съюз трябва да дейс­тва единно и чрез всич­ките си инс­титуции и органи, имащи отношение. В момент, когато Европейс­кият пар­ламент нас­тоява за амбициозни и решителни дейс­т­вия за опаз­ването на демок­рацията и вър­ховен­с­т­вото на закона, трябва да даваме пример, като показ­ваме нулева толеран­т­ност към всяко правител­с­тво, което нарушава основ­ните европейски цен­ности и прин­ципи, като поз­волява пряко или кос­вено членове на Европейс­кия пар­ламент и водещи фигури от опозицията да се чув­с­т­ват зап­лашени от правител­с­т­вото. Напълно раз­читам на Вашата под­к­репа по този въп­рос и Ви благодаря пред­варително за отделеното внимание. С уважение”, написа Ираче Гар­сия Перес, пред­седател на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент.