Корнелия Нинова: Предлагам консолидация в интерес на хората, а не част от статуквото за собствен интерес

Левите в Европа, които се съюзиха с десницата загубиха идейния си облик и доверието на хората

Как­вото и да се говори, фак­тите за пос­лед­ните четири години показ­ват едно — БСП повишава доверието в  себе си на всички избори. Спечелихме президен­т­с­ките избори. Увеличихме депутатите си от 39 на 80. Увеличихме евродепутатите от 4 на 5. Увеличихме кметовете и общин­с­ките съвет­ници и спечелихме в 4 облас­тни градове. Това го нап­равихме заедно — членовете и сим­патизан­тите на пар­тията. Приз­нателна съм ви за труда. При това работихме в много трудна среда на прев­зета от ГЕРБ дър­жава, медийно затъм­нение, ком­п­роматна война срещу инакомис­лещите, увол­нения и натиск върху наши членове. Но и ние сами понякога си причинявахме вреди върху ими­джа.

Вът­реш­ните ни противоречия, изразявани пуб­лично, раз­колебаваха и отб­лъс­к­ваха хора.

Те се изос­т­риха в пос­лед­ния месец. И ако някой мисли, че те са меж­дулич­нос­тни, греши. Причините за тях са много по-дълбоки и ние заедно трябва да решим как ги преодоляваме и как продъл­жаваме.

Ще ви кажа моето лично мнение и заедно трябва да решим. Сега нещата са в нашите ръце. Има поне три причини за противоречията в Национал­ния съвет. Всяка една от тях има отношение към управ­лението на страната и е въп­рос на морален и цен­нос­тен избор.

Пър­вата е рефор­мата, която нап­равихме заедно преди четири години. Въведохме три ман­дата за депутати, два– за пред­седател и пряк избор на пред­седател. Тя не се прие едноз­начно и някои другари от пър­вия ден досега искат нейната отмяна. Но на дър­жавно ниво тя показва, че няма вечни хора във властта, включително и пред­седателя,  и че властта се дава на народа, а не на една група при избора.

Втората причина за противоречията е в целта –

ще променим ли модела на управ­ление или ще съучас­т­ваме в него.

Още през 2016 получихме пред­ложение за коалиция с ГЕРБ. Офер­тите не са спирали четири години. За мен е въп­рос на дър­жав­ническо отношение и на морал това решение. Вижте какво стана със сис­тем­ните леви и десни пар­тии в Европа, които се обединиха. Те се обез­личиха идейното, загубиха доверие и родиха нови понякога крайни и опасни движения. А какво стана с пар­т­ньорите на ГЕРБ досега — упот­ребени и извън пар­ламента. Въп­рос на морал е да не излъжеш своите привър­женици, че ще променяш модела за тях, а след това да се договориш с модела за себе си.

И третата причина е абсолютно измис­леното внушение, че воюваме с ПЕС. Скоро бях на посещение в Брюк­сел. Имах срещи на най-високо рав­нище — пред­седател на пар­ламент, вицеп­резидент на Комисията, пред­седател на Групата на социалис­тите и демок­ратите, Комитета на регионите, европейс­ките работодатели и син­дикати. Всички показаха уважение към бъл­гар­с­ките социалисти и отбелязаха, че сме една от мал­кото леви пар­тии в Европа, които увеличават доверието в себе си. Но имаме едно раз­личие — Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Дебатът за нея породи нап­режение с отделни наши другари, но и тогава, и сега заявявам категорич­ната си позиция против някои тек­с­тове в нея, които противоречат на бъл­гар­с­ката Кон­с­титуция, на бъл­гар­с­ката кул­тура и реал­ности. 

Това са ключови въп­роси. От това как ще ги решим зависи бъдещето на Бъл­гария. Имаме нужда от един­с­тво в пар­тията. Но по– важно е около какво се обединяваме.

Аз пред­лагам обединение за смяна на модела на управ­ление на паралел­ната дър­жава със социална и справед­лива, общ фронт в интерес на народа, а не част от статук­вото в интерес на себе си, защита на национал­ния интерес и бъл­гар­щината в общия ни европейски дом, а не сляпо пос­лушание. Политика с грижа към хората — социална и справед­лива. Който зас­тава зад този политически и морален избор, е добре дошъл за обединение и един­с­тво.

КАРЕ:

С промените в БСП дадохме въз­мож­ност на младите да учас­т­ват активно в политиката

Поз­д­равявам Младеж­кото обединение за енер­гията, която вложихме заедно в пос­лед­ните четири години в политиките за социална справед­ливост и грижа за младите хора. Четири много наситени години, с десетки срещи, кам­пании, протести, меж­дународни прояви в отс­тояване на семейно подоходно облагане, грижа да децата, кул­турен чек, младежка заетост, помощ на въз­рас­т­ните хора. Нас­тоящето ни изп­равя пред новите предиз­викател­с­тва на високите тех­нологии, изкус­т­вен интелект и екологич­ните проб­леми. Това са теми на бъдещето. Знам, че работите по тях и сте готови за тези предиз­викател­с­тва. Рад­вам се, че с промените в БСП дадохме въз­мож­ност на младите да учас­т­ват активно в политиката и да прилагат нашите идеи на прак­тика като кметове, общин­ски съвет­ници, депутати и евродепутати. Сега имате и соб­с­т­вено младежко предаване в Бъл­гар­ска свободна телевизия. Изпъл­нете го със съдър­жание за проб­лемите на младите и грижа за тях­ното бъдеще. Бъдете неп­римирими към нес­п­равед­ливостта, учете нови неща и се развивайте.