Милиони капачки спасяват живота на новородени бебета

Милиони капачки спасяват живота на новородени бебета

Над 300 000 тона рециклирана пластмаса създаде възможност да бъдат дарени кувьози

Над 300 хил. тона рецик­лирана плас­т­маса, чисто нови кувьози за десетки общин­ски бол­ници в страната и много усмивки на лицата през пос­лед­ните две години – това са нак­ратко резул­татите от инициативата „Капачки за бъдеще”, която се прев­ръща в една от най-успешните социални кам­пании у нас. За шести пореден път инициативата организира голямо събиране на капачки на площад „Батен­берг” в столицата, предаде БГНЕС.

Малки и големи изпъл­ниха прос­т­ран­с­т­вото пред Цар­с­кия дворец в София, за да оставят на специално организирания пункт съб­раните от тях плас­т­масови капачки през пос­лед­ните месеци, а кам­панията тече успоредно в няколко града на страната.

Идеята е проста – всеки събира стан­дар­тни плас­т­масови капачки от бутилки, предава ги, а организаторите се заемат с извоз­ването им до ком­паниите, които ги рецик­лират и съот­ветно плащат за тях. Съб­раните сред­с­тва пък отиват за закупуване на кувьози, които спасяват човешки животи.

Мотивират ни резул­татите. Мотивира ни фак­тът, че еднов­ременно помагаме на природата и даряваме апаратура на бол­ниците, а това бук­вално спасява животи. През 22-та кувьоза, които успяхме да дарим до края на миналата година, вече са минали над 250 бебета. Това означава, че всички хора, които са събирали капачки, са помог­нали на 250 бебета да бъдат здрави – няма по-силна мотивация от това”, категоричен е Лазар Рад­ков, един от двигателите на инициативата.

През пос­лед­ната кам­пания в страната се бяха съб­рали 50 тона капачки, сега сме съб­рали над 60 тона. Имаме увеличение. Колко ще бъдат днес в София, все още не можем да кажем. Ще имаме точни цифри в края на деня”, допълни Мар­тина Йор­данова.

Пос­ланието им към младите хора е просто – работете здраво и мрън­кайте по-малко, а всеки път, когато имате въз­мож­ност, помагайте на другите и правете средата около вас по добра.