Удължиха извънредната епидемична обстановка до края на юли

Удължиха извънредната епидемична обстановка до края на юли

Български екип е близо до откриване на лекарство срещу COVID-19

Взето е решение да се продължи извън­ред­ната епидемична обс­тановка до края на юли, стана ясно от изяв­ление на здрав­ния минис­тър Кирил Ананиев на извън­реден брифинг на Национал­ния оперативен щаб и минис­тер­с­т­вото след среща с министър-председателя Бойко Борисов, финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов и вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, съобщи „Дарик радио”. Целта, по думите на Ананиев, е запаз­ване на въз­мож­ността на минис­търа, в зависимост от раз­витието на обс­танов­ката, да има условия за намаляване на нивото за раз­п­рос­т­ранение на вируса. Решихме и да се засили кон­т­ролът за спаз­ване на противоепидемич­ните мерки и ще препоръчаме на облас­т­ните щабове да засилят кон­т­рола, както и ако е необ­ходимо, да въвеж­дат нови мерки в съот­вет­ния регион. Ще им препоръчаме да намалят до минимум масовите мероп­риятия, добави още Ананиев.

Ще се продължи с изгот­вянето на анализи за лицата, носители на вируса, на заразените, които са в бол­ници, нас­танените в интен­зивни струк­тури, лицата под домашна каран­тина, раз­п­рос­т­ранението на коронавируса и др., каза още той. Пред­с­тои издаването на заповед за под­робно изяс­няване на носенето на защитни маски, каза глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор Ангел Кун­чев. Когато става дума за професионална изява, събитие, на което човек презен­тира, говорител е, дава прес­кон­ферен­ция, говорител в телевизия, по това време, докато изпъл­нява задъл­женията си, може да е без маска, обясни той. Пред­с­тои в кратък срок да бъде издадена и заповед за граж­даните, които ще могат да влизат в Бъл­гария, както и за тези, които ще бъдат под 14-дневна каран­тина. Бъл­гар­ски екип е близо до отк­риване на лекар­с­тво срещу коронавируса, съобщи още минис­тър Ананиев. През май стар­тира клинично изпит­ване с Ивер­мек­тин. До момента за него са наб­рани 30 пациенти. Изпит­ването се провежда в 9 бол­ници в Бъл­гария, уточни изпъл­нител­ният дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция по лекар­с­т­вата маг. фарм. Бог­дан Кирилов. Кирилов посочи, че Бъл­гария е била пър­вата дър­жава в ЕС, която стар­тира такова изс­лед­ване. Той допълни, че желанието на медицин­с­ките специалисти е да бъдат добавени нови бол­ници и още пациенти. Повече инфор­мация за медикамента ще бъде пред­с­тавена в края на юли или началото на август, комен­тира „Нова телевизия”.