Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Софийска град­ска прокуратура е внесла за раз­г­леж­дане в съда обвинителен акт срещу Панайот Рейзи, Златка Мусева, Елена Димит­рова, Христо Хрис­тов и Вен­цис­лав Пет­ров за извър­шено от тях прес­тъп­ление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, вр. чл. 26 от Наказател­ния кодекс. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Апелативна прокуратура — София.

Досъдеб­ното произ­вод­с­тво е било образувано от Окръжна прокуратура – Велико Тър­ново, след подаден сиг­нал от тър­гов­ско дружес­тво „Строй 2014ЕООД. Пос­тъпили данни, че през периода 2014 г. — 2017 г. длъж­нос­тни лица от админис­т­рацията на Община Созопол нарушили служеб­ните си задъл­жения, като допус­нали извър­ш­ване на бан­кови преводи в полза на лицето С.Г. По този начин се целяло набавяне за себе си и за другиго имотна облага. Извър­шените от тях деяния са били квалифицирани по чл. 282 от НК – прес­тъп­ление по служба, от което би могло да нас­тъпят немаловажни пос­ледици за Община Созопол.

След прик­лючено досъдебно произ­вод­с­тво обвиняемите са предадени на съд за длъж­нос­тно прис­вояване на сумата от 2 140 156,07 лева, соб­с­т­веност на Община Созопол.

Прес­тъп­ните деяния били извър­шени чрез въз­лагане на строително-монтажни и строително-ремонтни дей­ности на раз­лични тър­гов­ски дружес­тва. Въп­рос­ните фирми били соб­с­т­веност на социално слаби лица.

Схемата била след­ната: дирек­тор на дирек­ция „Тех­ническа“ в общината – обвиняемият Хрис­тов, инициирал необ­ходимостта от строително-монтажни работи. Те включ­вали почис­т­ване на дерета, полагане на чакъл, ремонт на улици, както и премах­ване на пос­лед­с­т­вията от навод­ненията през 2014 г. За извър­ш­ването им били сключ­вани договори. Всички документи, издадени по тях за въп­рос­ните СМР, били неис­тин­ски. Те били със­тавени от касиера на Община Созопол – обвиняемата Елена Димит­рова, но не били под­писани от лицата, пред­с­тав­ляващи соб­с­т­вениците на фир­мите, извър­шили строително-монтажните работи.

През инк­риминирания период обвиняемите заемали след­ните длъж­ности: Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол, отс­т­ранен от длъж­ност на 16 април 2019 г., Христо Хрис­тов – дирек­тор на дирек­ция „Тех­ническа“ в Община Созопол, Златка Мусева – главен счетоводител в Община Созопол, Елена Димит­рова – касиер в Община Созопол и Вен­цис­лав Пет­ров – соб­с­т­веник на четири фирми. На всички обвиняеми е наложена мярка за неот­к­лонение „под­писка“.