Премиерът: Прокуратурата прави тези публични събития, за да се угоди на президента

Премиерът: Прокуратурата прави тези публични събития, за да се угоди на президента

Виж­дате, че за да се угоди на президента Радев, прокуратурата прави тези пуб­лични събития. Това си е тяхна работа, нали той каза, че имало двоен аршин. Неговият съвет­ник го викали и вие сте знаели, а мен са ме викали и не сте знаели. Казах как­вото знам, обяви премиерът Бойко Борисов, след като бе раз­питан като свидетел в Специализираната прокуратура. Причината — твър­дения на обвиняемия биз­нес­мен Пламен Бобоков, че си е раз­менял СМС съоб­щения с министър-председателя по повод проб­лема със задър­жането на тан­кера “БАДР“. Досъдеб­ното произ­вод­с­тво започна, след като в телефона на Пламен Бобоков бяха намерени чатове със сек­ретаря на президента по правни въп­роси и Антикоруп­ция Пламен Узунов. От тези раз­говори става ясно, че Бобоков е тър­сил съдейс­т­вие по раз­лични казуси. Поз­навам Пламен Бобоков от над 10 години, многок­ратно сме водили комуникация, но всичко е било в сферата на закона и с цел да под­помагаме биз­неса зад граница. Бил е в мои делегации, оказ­вал съм му съдейс­т­вие за биз­нес зад граница, по пред­ложение на работодател­с­ките организации. Винаги съм считал, че е поч­тен човек. Многок­ратно съм водил комуникация с него. С Атанас Бобоков никога. Пак пов­тарям — всичко е било в сферата на това, което законът поз­волява да под­помагаме биз­неса зад граница, каза още Борисов. Премиерът комен­тира и темата с кораба “БАДР“, съобщи БНТ. Питаха ме и за кораба, оставихме на съда да се произ­несе. Оттогава корабът няколко пъти си сменя флагове, както и соб­с­т­веността, припомни Борисов. Един­с­т­веното, което съм раз­поредил е “Гранична полиция“ да го пази. В момента той на котва в Бур­гас“, каза още Борисов и пот­върди, че има ли съдебно решение, то ще бъде изпъл­нено. Днес специално беше за делото с отпадъците, така премиерът отговори на въп­роса каква е била причината да го призоват. Припом­няме ви, че за раз­менените съоб­щения с премиера съобщи самият Пламен Бобоков — пратил му СМС в края на миналия март, за да му поиска помощ за казуса с либийс­кия тан­кер. След това се срещ­нали за кратко и според свидетел­с­т­вата на биз­нес­мена Борисов пред­п­риел адек­ватни мерки, като се видял дори с либийс­кия премиер. Три дни, след като министър-председателят пот­върди и за съоб­щението, и за срещата и комен­тира, че не вижда нищо нередно в това, обвинението съобщи, че Борисов е призован като свидетел. Освен него на раз­пит бяха призовани депутатът от ГЕРБ и облас­тен пар­тиен коор­динатор в Русе Пламен Нунев, както и бив­шият шеф на ГЕРБ в града Росен Дас­калов. Чатове с двамата били отк­рити в телефона на Пламен Бобоков. Той също има призовка по раз­с­лед­ването за тър­говия с влияние, по което все още няма обвиняеми.