30 леви партии и НПО: Предлагаме сериозна данъчна промяна за по-добър живот на всички

Вчера се проведе среща на екс­перти от над 30 леви пар­тии и НПО, които обсъдиха темата 4Доходи и неравес­ства”, което е продъл­жение на проведената среща на левите фор­мации на 11 юни т.г.

В словото си лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Ние сме пред­с­тавители на раз­лични пар­тии и неп­равител­с­т­вени организации, пред­с­тав­ляваме раз­лични хора, но има неща, които ни обединяват. След пан­демията CoVid-19 бед­ността се увеличава, неравен­с­т­вата нарас­т­ват и бъл­гар­с­кото правител­с­тво не реагира адек­ватно на тези проб­леми. Нарас­налата без­работица за нас е огромна тревога. Прог­нозите на европейс­ките инс­титуции, на Светов­ната банка за очак­ван спад с над 7% от БВП са изк­лючително сериозни. По всички прог­нози на анализатори, специалисти и политолози на есен се очаква тежка социално-икономическа криза. От БСП като парламентарно-представена пар­тия и досега пред­лагаме такива стъпки. Кризата през есента съв­пада с важ­ните решения за финан­совото, икономичес­кото и социал­ното със­тояние на общес­т­вото. Част от решенията виж­даме и през промяна на данъч­ната политика чрез отмяна на плос­кия данък, въвеж­дане на прог­ресивно данъчно облагане, семейно подоходно облагане, намаляване на ДДС на храни и лекар­с­тва – една много сериозна данъчна промяна. Един от начините за преодоляване на неравен­с­т­вата е през данъч­ната политика. Тя трябва да се прави разумно и без популизъм, с много ясни изчис­ления, за да не се провали бюджета и за да се гаран­тира финан­совата стабил­ност на страната. Нужно е да намерим разум­ното сечение, така, че да съчетаем финан­сова стабил­ност с данъчна реформа. В момента продъл­жава политиката на хаотично хар­чене на дър­жав­ните пари по политически и пар­тийни цели, без да са под­помог­нати приоритет­ните сек­тори, без да е оценен ефекта от това хар­чене, без да е даден в пар­ламента ясен отчет за със­тоянието на финан­сите на страната. Заедно, с повече съмиш­леници, тър­сим вер­ния път за под­помагане на икономиката с грижа за хората”, заяви Нинова в словото си пред екс­пер­тите.