Корнелия Нинова: Оставката на Кабинета „Борисов” е гаранция за просперитета на България

Корнелия Нинова: Оставката на Кабинета „Борисов” е гаранция за просперитета на България

БСП избра преди 4 години своя път – смяна на модела с грижа за хората, категорична е лидерката на партията

В Дек­ларация на „БСП за Бъл­гария”, произ­несена от пар­ламен­тар­ната трибуна лидер­ката на социалис­тите Кор­нелия Нинова заяви:

Даваме ли си сметка какво се случва в дър­жавата и с народа ни? Същес­т­вуват поне три реал­ности в момента — пан­демията Ковид е пър­вата –болестта ту отшумява, ту се връща и наред със здрав­ните мерки и вместо да ни е урок за спешна реформа в здрав­ния модел, все повече се усилва усещането, че се изпол­зва за политически цели. Случаите на заразени рас­тат правоп­ропор­ционално на скан­далите, генерирани от властта. Всяването на страх и затягането на мер­ките служи за прик­риване на скан­далите и зак­реп­ване на управ­лението.

Втората реал­ност е икономичес­ката и социална криза, която идва вслед­с­т­вие на пан­демията. С просто око се вижда, че идва тор­надо, което зас­муква и унищожава работ­ници, фирми, инвес­тиции, домакин­с­тва. И вие, овлас­тените да управ­лявате, вместо да се втур­нете да укреп­вате общия ни дом – Бъл­гария, стоите, гледате и обещавате на бъл­гарите:. „След като бурята ви отнесе, ще ви дадем кредит, за да въз­с­тановите живота си“. Пропус­кате да напом­ните – „този кредит ще го връщате с лих­вите“.

Третата реал­ност, най – опас­ната – не просто стоите и гледате, а учас­т­вате в раз­рушаването на темелите на дома ни Бъл­гария. Темелите са дър­жав­ността.

Нито една инс­титуция не работи по правила.

Всички инс­титуции – ДНСК, РИОСВ, общин­ски съвет, са се съг­ласили в Алепу да се строи хотел вместо под­порна стена. 700 млн. лип­с­ват от хаз­ната, защото сте заложили коруп­ция в Закона за хазарта, а комисията по хазарта се управ­лява със смс-и между минис­търа на финан­сите и заин­тересовани биз­нес­мени. Други биз­нес­мени поемат пис­мено ангажименти за рек­лама в медии срещу под­к­репа в дър­жавни органи. Премиер зап­лашва раз­с­лед­ващ жур­налист и евродепутат в телефонни раз­говори. И унижава бъл­гар­с­кия пар­ламент чрез неговия пред­седател. А докато прави всичко това, спи с пис­толет до главата, заобиколен от пачки с пари. Други биз­нес­мени раз­к­риват как силово и ароган­тно им се отнемат фирми.

Това е раз­пад на дър­жав­ността и за да не оставите нищо нераз­рушено след вас

, атакувахте и президен­т­с­ката инс­титуция. Не Румен Радев, а президен­т­с­ката инс­титуция. Очевидно това управ­ление си отива. Но си отива с нас­лед­с­тво -  след вас, и потоп. Ще припомня нещо казано от нас преди 3 години, 27 сеп­тем­ври 2017: „Най-яркият пример за паралелна дър­жава е правител­с­т­вото на Бойко Борисов. Дър­жавата е прев­зета от мал­цина, народът е поробен и дър­жан в страх от свои. Спой­ката пари и власт управ­лява и се въз­п­роиз­вежда. Тя е скритата паралелна дър­жава, но тя дърпа кон­ците на истин­с­ката“. За тези думи тогава ни набедихте в опит за дър­жавен прев­рат. Времето доказа правотата ни. Време, за което по всички начини се опитахте да унищожите и опозицията – БСП и Коалиция „БСП за Бъл­гария“ – с лъжи, медийни и ком­п­роматни акции, вън­шен и вът­решен натиск. Опитахте да унищожите и тази нор­мал­ност във всяка дър­жава – да има власт и опозиция, да има управ­ляващи и инакомис­лещи, непос­лушни, смели, които не лягат в краката на властта. Сега, когато се сривате, се опит­вате да ни във­лечете в зад­кулисието, да излъжете, че сме съучас­т­ници в раз­падането на Бъл­гария. Нап­равихте опит да внушите за връзки на БСП чрез мен, пред­седателя, за скрити и тайни срещи с биз­нес­мени. Неус­пешно. Видя се, че това е лъжа. Вчера един бивш минис­тър от правител­с­т­вото на Борисов, учас­т­ник в този модел на управ­ление, задава въп­роси за тайни договори между БСП и ДПС за управ­ление на страната.

 Уважаеми скрити в сен­ките пер­сони, и в това няма да успеете. Най-малкото, защото не е вярно. Но най-вече, защото хората пом­нят. Ние отдавна сме казали истината за управ­лението днес и тя е, 14 март 2019:

Бъл­гария се управ­лява от нова тройна коалиция – ГЕРБ, ОП, ДПС.

Уважаеми бъл­гари,

Пред ръковод­с­т­вото на БСП преди 4 години имаше избор. Или сяда на трапезата на този модел на управ­ление и получава пор­ция от властта с грижа за себе си, или се опъл­чва на този модел на управ­ление и се опитва да го промени с грижа за хората. Ние изб­рахме второто. Не е никак лесно. Понесохме много удари за тези четири години, но вед­нъж изб­рали този път на раз­витие на Бъл­гария, го продъл­жаваме. Не просто на думи и с дек­ларации, а с кон­к­ретни дейс­т­вия. Днес внасяме пред­ложението за анкетна комисия, която да установи фак­тите за закупуването на акции в ПИБ от Дър­жав­ната банка за раз­витие на занижени цени. Защо, кой, кога реши това и какви ще са пос­ледиците. До дни внасяме пред­ложение за пар­ламен­тарна комисия за лип­с­ващите 700 милиона лева от хаз­ната, вслед­с­т­вие на лобизъм, зад­кулисие, скрити договорки в хазарта.

 Бъл­гария ще започне да се въз­с­тановява, уважаеми бъл­гари, да живеем по-добре, когато моделът на прев­зетата олигар­хично паралелна дър­жава, олицет­ворявана от Бойко Борисов, си отиде. Внасяме другата сед­мица вот на недоверие за коруп­ция. Остав­ката и падането на този кабинет е гаран­ция за прос­перитет за Бъл­гария и пер­с­пек­тива пред бъл­гар­с­кия народ”, се казва в позицията на „БСП за Бъл­гария”.