Властово безхаберие: 43 лифта работят без разрешение за строеж

Властово безхаберие: 43 лифта работят без разрешение за строеж

Вър­ховна админис­т­ративна прокуратура (ВАП) въз­ложи мащабна проверка на Дирек­цията за национален строителен кон­т­рол (ДНСК) и Дър­жав­ната аген­ция за мет­рология и тех­нически над­зор (ДАМТН) за спаз­ване на нор­матив­ните актове по уст­ройс­тво на територията, както и за безопасна екс­п­лоатация и тех­нически над­зор на всички кабин­кови и отк­рити въжени линии в страната. Тя е обх­ванала всич­ките 120 броя линии.

В хода на провер­ката е установено, че при 71 броя от съораженията не са установени нарушения, а за 49 от тях няма данни за наличие на издадени строителни книжа и за въвеж­дане в екс­п­лоатация. Без документи за въвеж­дане в екс­п­лоатация, в т.ч. и без данни за издадени раз­решения за строеж, са 43 лифта и въжени линии. Лип­с­ват данни за тех­ничес­кото със­тояние на 14 обекта. Четири от тях са в лошо тех­ническо със­тояние, но същите не се екс­п­лоатират.

Установено е незаконно строител­с­тво на строеж — Клуб „Руска баня“, изг­раден на начална стан­ция на въжена линия Кабин­ков лифт „Княжево-Копитото, в Природен парк „Витоша“, съоб­щават от прокуратурата.

Най-често пов­тарящи се нарушения на строител­ните правила и норми са във „Витоша“ –13 бр. съоръжения; „Белица“ — 7 бр. съоръжения; „Мальовица“ — 5 бр. съоръжения.

В резул­тат на това е изп­ратено пред­писание до начал­ниците на РДНСК, респ. до кметовете на съот­вет­ните общини (райони) да пред­п­риемат админис­т­ративни и административно-наказателни мерки във връзка с кон­с­татираните нарушения.

Кон­с­татирани са и нарушения на Наред­бата за безопас­ната екс­п­лоатация и тех­ничес­кия над­зор на въжени линии. Най-често пов­тарящите се нарушения на цитираната наредба са във „Витоша“ — 10 и „Боровец“ — 4. Със­тавени са 4 акта за админис­т­ративни нарушения и са наложени 93 принудителни админис­т­ративни мерки. Всички те са в региона на Западна Цен­т­рална Бъл­гария.

На кон­т­рол­ните органи е раз­поредено да изс­лед­ват и преценят какви са въз­мож­нос­тите за узаконяване на незакон­ните линии. Ком­петен­т­ните органи трябва да обмис­лят и въз­мож­ността за спиране от екс­п­лоатация и премах­ване на строежите, за които няма строителни книжа или не са безопасни. Към момента провер­ките продъл­жават.