От 122 мерки към членството ни в ЕС до края на юни не са изпълнени 53

От 122 мерки към членството ни в ЕС до края на юни не са изпълнени 53

Властта се оправдава с пандемията от COVID-19, но обещава „да положи усилия”

Минис­тер­с­кият съвет прие док­лад за изпъл­нението на Плана за дейс­т­вие за 2020 година с мер­ките, произ­тичащи от член­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария в Европейс­кия съюз, към 30 юни 2020 година, предаде БГНЕС.

Общо 122 мерки са със срок на изпъл­нение до края на месец юни, като от тях са изпъл­нени 69 мерки. Неиз­пъл­нените мерки са 53, което пред­с­тав­лява 43,4 % неиз­пъл­нение. В края на пър­вото тримесечие процен­тът неиз­пъл­нени мерки беше 42,5 %.

Високият процент неиз­пъл­нени в срок мерки се дължи на извън­ред­ната ситуация в условията на COVID-19, но ведом­с­т­вата трябва да положат усилия за преодоляването на закъс­ненията, поради опас­ността от стар­тиране на нови процедури за нарушение.

От неиз­пъл­нените мерки 20 са свър­зани със стар­тирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за фун­к­ционирането на Европейс­кия съюз.

В Приложение № 2 към док­лада са посочени 23 дирек­тиви на Европейс­кия съюз в областта на Вът­реш­ния пазар (Single Market Scoreboard), със срок за въвеж­дане до края на месец ноем­ври 2020 г. На 11 от тях срокът за въвеж­дане е бил 31 май 2020 г. и те ще бъдат включени в Таб­лото за Вът­реш­ния пазар на ЕК, издание месец ноем­ври 2020 г.

Екс­перт: Властта няма позиция по плана за въз­с­тановяване на Евросъюза

Бъл­гария няма официална позиция по Плана за въз­с­тановяване на ЕС. Това каза в интервю за предаването „Добър ден, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ Любомир Кючуков, дирек­тор на Инс­титута за икономика и меж­дународни отношения. Според екс­перта у нас визията към фон­довете на ЕС и европейс­кото финан­сиране е изк­ривена.

Ние усвояваме пари, а ЕС осигурява ресурси за провеж­дане на политики, раз­ликата е много същес­т­вена. Планът за въз­с­тановяване на ЕС беше едно много силно пред­ложение, с много нови идеи, част от тях променящи дъл­боко досегаш­ните под­ходи и по нито една от които Бъл­гария, за съжаление, не е заявила официална позиция.

Тук не става въп­рос само за сред­с­т­вата – 750 милиарда евро, а най-вече за общите под­ходи и политики. Въп­росите са много. Първо — самата теза за общия дълг, който сега трябва да се вземе. Второ – въп­росът за соб­с­т­вените приходи на ЕС, който ще иска и пар­ламен­тарна ратификация от страните. Трето — европейс­ките данъци, които се пред­лагат върху големите кор­порации, дигитал­ните плат­форми и въг­лерод­ните емисии“, обясни той.

Любомир Кючуков допълни, че това са все въп­роси, които очер­тават съвър­шено нов под­ход на ЕС към цялос­т­ната политика.

Нес­лучайно самият план е наречен Ново поколение ЕС, нес­лучайно той предиз­виква тол­кова спорове и проб­леми със самото му приемане. Затова мъл­чанието на Бъл­гария е още по-странно“, отбеляза Любомир Кючуков.

COVID кризата ясно показа видимата промяна в съот­ношение на силите в световен мащаб, каза още Кючуков. Той обясни, че същ­ността на многополюс­ния свят изк­лючва априорно тезата за световна доминация и САЩ пос­тепенно се раз­делят с тази си роля на световен хегемон.

Те за дълго ще останат водеща световна сила, но не един­с­т­вена, наред с такива като Китай, Русия, а и новите амбиции на ЕС да бъде глобален играч. Показателно е дори само в сферата на икономика“, каза още Любомир Кючуков.