Прокурори влязоха в президентството

Прокурори влязоха в сградата на президен­т­с­ката админис­т­рация вчера, съобщи БГНЕС. Тук беше и бус на “Бюро по защита“ към прокуратурата, съобщи Нюз.бг.

Малко по-късно от президен­т­с­ката инс­титуция пот­вър­диха, че в 9.00 часа пред­с­тавители на прокуратурата, на Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, на Бюрото за защита на свидетелите и поемни лица са пред­с­тавили раз­пореж­дане от Софийски военен съд и определение от Специализирания наказателен съд за претър­с­ване на кабинети в инс­титуцията.

От админис­т­рацията на дър­жав­ния глава посочиха, че прокуратурата дължи инфор­мация за дейс­т­вията си на общес­т­вото. Меж­дув­ременно глав­ният прокурор Иван Гешев заяви в Габ­рово, че не е запоз­нат с под­роб­ности по акцията, но тя се провежда с раз­решение на военно-окръжния съд и на специализирания съд. Претър­с­ват се два обекта — кабинети на съвет­ник и на сек­ретар на президента. Гешев уточни, че претър­с­ванията са по две отделни произ­вод­с­тва, като само едното е за тър­говия с влияние, тръг­нало от телефона на биз­нес­мена Пламен Бобоков. На въп­рос цялата инфор­мация не би ли могла да бъде изис­к­вана по каналия ред, Гешев заяви: “След като извър­ш­ват претър­с­ване, докумен­тите не могат да бъдат изис­к­вани по канал­ния ред.“ Гешев раз­кри под­роб­ности по другото произ­вод­с­тво: Става въп­рос за съвет­ник на президента, който предос­тавя доб­роволно материали с гриф сек­ретно, но твърди, че си ги е намерил в касата. Гешев определи дейс­т­вията на колегите от Военно-окръжна прокуратурата за напълно логични и реторично призова жур­налис­тите да се съг­ласят с тезата. Към 12 ч. от президен­т­с­т­вото изнесоха черен най­лонов плик с документи.

Глав­ният прокурор заяви, че зат­ворите били са пълни със социално слаби, а богатите били с чув­с­тво, че могат да си поз­волят всичко и няма да има никакъв проб­лем. Тези хора или ще се научат да спаз­ват законите, или ще си носят пос­лед­с­т­вията. Съдът решава дали някой е виновен или не, прокуратурата ще свърши своята работа, каза Гешев.

Акцията на прокуратурата идва след извън­ред­ното изяв­ление на дър­жав­ния глава преди ден, в което той призова НСО да спре да охранява почет­ния пред­седател на ДПС Ахмед Доган и депутата от ДПС Делян Пеев­ски, като и посочи, че пряко отговорен за решенията кой да бъде охраняват е изпъл­нител­ната власт в лицето на премиера Борисов.